Ny skola i Marmorbyn

Den nya skolan ska rymma upp till 140 elever och den nya skolbyggnaden ska tillsammans med befintliga byggnader inrymma lokaler för skola och fritidshem. På skolområdet i Marmorbyn finns även paviljongen (den mindre skolbyggnaden) och en byggnad som inrymmer idrottshall och matsal. Dessa byggnader kommer att kvarstå efter nybyggnationen medan delar av den äldre skolbyggnaden kommer att rivas då den nya står klar.

Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 25,9 miljoner kronor och den nya skolbyggnaden ska vara inflyttningsklar till höstterminen 2023. Övriga delar i byggprojektet ska vara färdigt till december 2023.

Juni 2023

 

 

Maj 2023

Slutbesiktning och slutsamråd sker under vecka 22. Byggnaden överlämnas till verksamheten den 13 juni för start av inflytt.

Projektet har lämnat in ansökan om bygglov för tillbyggnad av den gröna byggnaden. Ombyggnationen av gröna huset påbörjas den 19 juni och beräknas vara klar till skolstart i augusti. Rivningslov för gula byggnaden har lämnats in.

Ombyggnaden av skolgården kommer att ske i tre etapper. Förslag på vad skolgården ska innehålla har tagits fram i samarbete med elever och personal. Den första etappen sker under sommaren 2023 och den sista när alla byggnader är färdigställda eller rivna.

Utanför projektet kommer även ombyggnad och renovering av skolkök samt matsal att utföras. För en säker avlämning av elever och för skolskjutsar kommer vägen byggas om utanför skolan.

Mars 2023

Plåtslagare fixar med fönsterbleck

Arbetsbelysning i ett blivande klassrum

Ventilationsrör som står på golvet i ett tomt rum

Elektriker som står på en stege och drar elkabel i taket

September 2022 

Den 16 september togs det första spadtaget för Marmorbyns nya skola. Kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ordförande Ing-Mari Frössevi fattade guldspaden tillsammans med eleven Ronja Pontén. Därefter fick alla elever prova guldspaden och vara delaktiga i startskottet för deras nya skola. Det blev en festlig dag med disco, tipspromenad, hamburgare och tårta.

Anneli Bengtsson och Ing-Mari Frössevi tar första spadtaget tillsammans med eleven Ronja Pontén

Fyra skolelever gräver med spadar i en grushög

Några skolelever sitter på en trappa och äter tårta

Juni 2022

Kontrakt har skrivits med Tegelstaden Bygg AB.

Februari 2022

Förfrågan har gått ut till byggentreprenörer.

Augusti-december 2021

Utredning kring detaljplaner, bygglov och trafikfrågor med mera.

Juni 2021 

På kommunfullmäktige den 21 juni beslutades att ge Vingåkers Kommunfastigheter AB i uppdrag att bygga en ny skola i Marmorbyn för förskoleklass till årskurs 6. I nuläget finns det 100 elever på skolan men den nya skolan ska rymma upp till 140 elever. Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 25,9 miljoner kronor och skolan ska vara färdigställd under 2022.

– Det är glädjande att Vingåkers kommun satsar på en liten landsbygdsskola, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Ing-Mari Frössevi (C). En skola som har stor betydelse för alla medarbetare i lärandet, det vill säga elever och personal samt inte minst för landsbygdsutvecklingen. En hållbar skola som ska utveckla pedagogiken och kulturen genom de enskilda individernas påverkan i samspel med omgivningen för lång tid framåt.