Detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6 m.fl.)

Vingåkers kommun bygger framtidstro i ny detaljplan

– Den nya detaljplanen är bland de största och viktigaste planerna på många år i Vingåkers centralort. Den kommer prägla slottsområdets utformning under hundratals år framåt då den gör det möjligt att både bevara och återskapa en del av slottsparkens historiska utformning. Samtidigt innebär planen att ett nytt stort och attraktivt bostadsområde kan växa fram samt att natur- och kulturmiljön vid slottet och utefter ån blir mer tillgängligt för invånare och besökare, säger Robert Davidsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanens övergripande syftet är att forma en levande och befolkad park i Vingåker samt att långsiktigt säkerställa möjligheten att uppleva Säfstaholms slott och slottsparkens kulturhistoriska värden. Parken ska vara en mötesplats för alla; en plats för föreningslivet, friluftsaktiviteter och avkoppling. Naturmarken utmed Vingåkersån tillgängliggörs för allmänheten och dess naturvärden säkras långsiktigt samtidigt som nya värden tillförs med promenadstråk, bryggor och paviljonger.

Planen föreslår också ett nytt bostadsområde norr om slottet med utrymme för mindre verksamheter i ett centralt läge med närhet till befintlig service och rekreation samt två mindre byggrätter utmed Bondegatan för att skapa en trevligare och mer levande entré in till Vingåkers tätort.

Plankarta detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6 m.fl.)
Planbeskrivning detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6 m.fl.)

 

Vy detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6 m.fl.)

 


Vy bostadsområde detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6 m.fl.)
Vy Orangeriet detaljplan för Säfstaholms slott och slottspark (Sävstaholm 13:6 m.fl.)

Vad är en detaljplan?

Samråd – kom in med dina åsikter

Samrådet är ett skede under framtagandet av en detaljplan då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av förslaget och komma med synpunkter. Då detaljplanen för slottsområdet är av stort allmänt intresse är det särskilt viktigt att alla invånare i Vingåkers kommun har möjlighet att yttra sig.

Planförslaget kommer finnas tillgängligt här på hemsidan och kommunen kommer även ordna informationsmöten där förslaget presenteras och det blir möjligt att ställa frågor.

Planförslaget ställs ut 3 november till 30 november och under denna tid kan du lämna dina synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden som framförts redovisas. Planförslaget justeras därefter vid behov innan ett granskningsförslag går ut på remiss. Till sist upprättas en antagandehandling vilken ligger till grund för att detaljplanen ska kunna röstas igenom av samhällsbyggnadsnämnden och vinna laga kraft.


Har du tankar och åsikter om detaljplanen så skicka ditt yttrande med e-mail till slottsplanen@vingaker.se. Alla yttranden kommer att registreras och besvaras under kommande samrådsredogörelse.

Samhällsplanerare

Namn
Olle Söderström

Telefon
0151-193 44

E-post
olle.soderstrom@vingaker.se