Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden

Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra till att utvecklingsstrategin från 2017 uppfylls samt målen i den politiska plattformen nås.

Det är människorna som bor i Vingåkersbygden som bäst vet vilken service de behöver och hur den ska tillhandahållas. En arbetsgrupp utsedd av Lokalt utvecklingsforum – bestående av representanter för kommunens olika byar samt de areella näringarna – har tillsammans tagit fram de prioriterade utvecklingsområdena för Vingåkersbygden som framkommer i denna handlingsplan. Underlaget för prioriteringen var de lokala utvecklingsplanerna.

Planen antogs av kommunfullmäktige 14 september 2020. Den kommer att revideras efter behov och anpassas efter förändrade förutsättningar. Det främsta syftet med detta är att rutinmässigt följa upp hur arbetet med de olika aktiviteterna och delmålen går.

För att utveckla servicen i hela kommunen enligt behov och lokala förutsättningar krävs att alla tar initiativ och ansvar. Vi tror på att en nära samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer leder till att Vingåkersbygden utvecklas till att bli Sveriges smartaste landsbygd.