Ekosystem för åldersvänlig bygd

Bakgrund

Projektet utgår från den samhällsutmaning som den demografiska utvecklingen innebär. Det innebär att andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt, vilket medför ett ökat behov av vård och omsorg för äldre, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar väldigt lite.

Vingåker står inför en rad utmaningar kopplat till den demografiska utvecklingen. Antalet invånare i kommunen i januari 2024 uppgick till 8 845, varav ca 2 400 är äldre än 65 år. Prognoser visar att antalet invånare i Vingåker som är 85 år eller äldre kommer att öka med 78% fram till år 2037.

För att kunna möta de krav och behov av god service och trygghet som en växande äldre befolkning innebär har Vingåkers kommun sedan 2020 drivit ett utvecklingsprojekt för smart landsbygdsutveckling inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation. I de tidigare stegen har projektet tagit fram lösningar för att på ett resurseffektivt sätt möta behov stöd, service och trygghet utifrån en liten landsbygdskommuns förutsättningar. För att hitta långsiktiga lösningar och bli en åldersvänlig bygd konstaterade projektet att digital teknik är en viktig möjliggörare, men att det är i ett ekosystem tillsammans med social infrastruktur, innovation och aktivt förändringsarbete som de verkliga effekterna uppnås. Mer information om projektets tidigare steg. 

I januari 2024 startade projektets tredje steg i syfte att implementera lösningarna som tagits fram i tidigare steg.

Om projektet

Målet med projektets tredje steg är att etablera ett ekosystem för en åldersvänlig bygd i Vingåker, där alla delar av kommunens verksamheter, civilsamhälle, anhöriga och andra aktörer arbetar tillsammans för att individen ska kunna åldras hälsosamt, fördröja behov av vård och omsorg, samt optimera utförandet av vård och omsorg.

I projektet arbetar vi med sociala och digitala lösningar som tillsammans bidrar till förlängd självständighet, hälsa och trygghet. Om vi stärker individen genom tidigt stöd ökar hälsan och behov av vård och omsorg minskar och skjuts upp. Projektet riktar sig både till seniorer som inte har stöd från kommunen och till individer med stöd från hemtjänsten.

De digitala lösningarna ska underlätta för äldre personer att vara självständiga, bibehålla förmågor, minska risken för ofrivillig ensamhet, bibehålla hälsa och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet, samt att sänka trösklarna för användande av digitala lösningar och välfärdsteknik. Vi ställer om hemtjänsten och inför digitala lösningar som tillsammans ska bidra till ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö och frigjord tid för personalen till omvårdnadsarbete.

Vi arbetar med att minska digitalt utanförskap, ofrivillig ensamhet, utveckla stöd till anhöriga och förlänga självständighet hos äldre via sociala strukturer runt individen och i samhället. Vi kommer också att ta fram en kommunövergripande strategi för en åldersvänlig bygd som inkluderar kommunens olika verksamheter.

De lösningar vi utvecklar kommer att spridas till andra kommuner via affärsmodeller, produkter och tjänster för spridning via projektets privata parter. kommuner. Genom forskning och utvärdering som metoder i projektet kan framgångsnycklar för implementering och vidareutveckling av lösningar kontinuerligt följas upp. Projektets samlade erfarenheter ska resultera i rapporter för vidare spridning av projektets resultat.

Ekosystem för åldersvänlig bygd

Projektpartners

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Vingåkers kommun, Sensorapplikationer Skandinavia AB, Digital Dimension Sverige AB, Sveriges lantbruksuniversitet och Studieförbundet vuxenskolan. Vingåkers kommun är projektägare och koordinerande projektpart.

Tidplan

Finansiering

Läs mer

Projektledare