Digitalt-socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling

Samhällsutmaning

Projektet utgår från samhällsutmaningen, att resurseffektivt kunna möta krav och behov av service och trygghet så likvärdigt som möjligt för både centralort och landsbygd, utifrån en liten kommuns förutsättningar. Projektets fokus är att möta upp den målkonflikt som uppstår vid effektivisering av verksamheter med hjälp av digitala tjänster. Effektivisering får inte ske på bekostnad av individens känsla av trygghet, säkerhet och tillgänglighet.

I takt med att vi blir allt äldre, och färre som ska ta hand om fler och fler, är utmaningen att klara det utan att kvalitén på omsorgen blir sämre. Blir vi äldre måste vi även vara friskare, må bra och vara självständiga längre.

Det finns mycket tekniska och digitala stöd i dag, men det saknas strukturer och metoder för att matcha rätt stöd utifrån behoven, implementera och faktiskt använda det som finns.

Projektet syftar till att möta upp denna utmaning genom att arbeta med den sociala infrastrukturen runt digitaliseringen. Genom att ta fram sociala metoder för att underlätta matchning av teknik utifrån behov, inspirera och främja användande av tekniska lösningar, bidra till att öka förutsättningar för fler äldre att känna ökad trygghet, få ett gott liv som äldre samt att förlänga tiden som självständig individ.

Genom att digitalisera rätt funktioner och moment inom hemtjänsten, bidra till en effektivare omsorg med mer kvalitativ tid som läggs på brukaren.

Projekt Digitalt-socialt ekosystem

Vingåkers kommun har fått medel från Vinnova för att genomföra projektet Digitalt-socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling. Projektet delfinansieras av kommunen och samverkansparter och har en budget om totalt 17 miljoner. Det innebär en möjlighet för Vingåkers kommun att utveckla det arbete som tidigare genomförts kring Smart landsbygd.

Projektet består av tre delprojekt, Ett meningsfullt åldrande, Sveriges smartaste hemtjänst och välfärdsporten, samtliga tre projekt pågår samtidigt. Till varje projekt finns en arbetsgrupp.

 

Vision

Ett meningsfullt åldrande

Fler friska äldre som nyttjar digitala tjänster för en tryggare miljö runt sig och sina anhöriga. De har teknikvana och kan introduceras senare i kommunens omvårdnad mer gradvis. De känner större delaktighet, självständighet och innanförskap.

Sveriges smartaste hemtjänst

Hemtjänsten har tillgång till metoder och digitala tjänster som möjliggör att tid och personella resurser kan prioriteras på människan som upplever bättre livskvalitet.

Välfärdsporten

Förutsättningar för en öppen, prioriterad och operatörsneutral infrastruktur för välfärdstjänster finns tillgänglig.

Insatser

Ett meningsfullt åldrande

Inspirera och främja till att digitala tjänster används av fler äldre, för ökad service, delaktigthet i samhälle och föreningsliv.

Sveriges smartaste hemtjänst

Identifiera moment som bör digitaliseras och som inte kräver en ”varm hand”, till förmån för mer tid med brukaren.

Välfärdsporten

Skapa tekniska förutsättningar för en öppen, prioriterad och operatöresneutral infrastruktur för välfärdstjänster.

Digitalt- socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling (DSE)

Digitalt- socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling (DSE)

Projektträff 16 mars 2022

Projektparter och projektorganisation

Projektets parter består av Vingåkers kommun som är projektägare och projektkoordinator, samt projektparterna Sensorapplikationer Skandinavia AB, Digital Dimension Sverige AB, Sveriges Lantbruksuniversitet och Global Connect AB.

Projektets styrgrupp består av representanter från samtliga projektparter.

Styrgruppsordförande är socialförvaltningschef i Vingåkers kommun.

Projektet är finansierat av Vinnovas UDI-program steg 2.

Projektperiod: 2021-07-01 till 2023-06-30

 

Projektledare DSE

Projektledare DSE