Arbetsmetoden för utveckling av Vingåkersbygden 

Anteckningar, arbetsmetodGrunden i Vingåkers kommuns utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden bygger på samverkan. Att samverkan sker mellan alla tre sektorer: offentlig, privat och civilsamhället.  

  • Genom att skapa en attitydförändring, genom vårt varumärkesarbete har vi nu en ändrad självbild: Den stolta landsbygdskommunen, Vingåkersbygden. 
  • Genom att ha möten och lyssna in behovet hos boende och verksamma i kransorterna har vi byggt relationer och skapat förtroende. 
  • Genom att prioritera utifrån behoven i bygderna och starta projekt och aktiviteter, fiberutbyggnaden, bostadsprojektet, anställa en landsbygdsbibliotekarie med mera, har vi börjat skapa förutsättningar för en ökad service i Vingåkersbygden.  
  • Långsiktighet för landsbygdsutveckling är viktigt, och vi har fokuserat på att skapa en rutin och arbetsmodell som ska fungera mer kontinuerligt över tid. 
  • Varje bygd, inklusive centralorten Vingåker ska ta fram en Lokal utvecklingsplan för sitt respektive område, baserat på de lokala behoven och förutsättningarna.  
  • De areella näringarna är även de en viktig samverkanspart för kommunen. Många av dem lever och bedriver sin verksamhet på landsbygden mellan kransorterna, och känner ingen tillhörighet till en särskild by. Deras behov av service kan även skilja sig från behovet hos boende i byarna. Under Näringslivsrådet har därför en arbetsgrupp bildats för de areella näringarna. 
  • Genom att bilda LUF (Lokalt utvecklingsforum) skapar vi en hållbar rutin för ett pågående utvecklingsarbete. Syftet med LUF är att representanter från kransorterna, de areella näringarna och kommunens tjänstemän gemensamt ska ta fram den Kommunala utvecklings- och serviceplanen för Vingåkersbygden. Den ska baseras på de lokala utvecklingsplanerna som kommer att fungera som handlingsplaner för den kommunala utvecklings- och serviceplanen.
  • Kontinuiteten i utvecklingsarbetet ligger i att LUF ansvarar för att årligen uppdatera den kommunala utvecklings- och serviceplanen utifrån de aktualiserade Lokala utvecklingsplanerna.
  • Genom att tillföra en “bygdepeng” till LUF att besluta om får LUF även resurser att fördela ut till bygderna utifrån ansökningar för aktiviteter kopplade till den egna Lokala utvecklingsplanen.