Den smarta Vingåkersbygden

En av Sveriges smartaste landsbygder

I arbetet med varumärkesplattformen för Vingåkers kommun utformades begreppet “Vingåkersbygden”. Vingåkersbygden handlar om stolthet och att lyfta fram det positiva i att vara en landsbygdskommun. Visionen i varumärkesplattformen är att Vingåkersbygden ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. Att vara en smart landsbygd handlar om att se till helheten där alla delar av Vingåkersbygden är lika viktiga för att få en hållbar samhällsutveckling.

Vingåkersbygden ska vara en bygd som bygger på sina befintliga styrkor och tillgångar, och som utvecklar nya möjligheter att skapa bättre service, trygghet, tillgänglighet och livskvalité. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, näringslivet och civilsamhället skapas förutsättningar för smarta lösningar och arbetssätt genom digital infrastruktur, delaktighet och kunskapsspridning.

Stolt landsbygd

Genom att Vingåkers kommun har satsat hårt på relationer finns nu ett samarbete där lokala utvecklingsforum är med och bestämmer vad kommunen ska satsa på. Detta arbetssätt har uppmärksammats av Tillväxtverket som lyfter Vingåkers kommuns metod som ett lärande exempel för att stärka landsbygdsperspektivet.

Hör vår landsbygdsutvecklare Elin Östensson och samhällsstrateg/bredbandssamordnare Regina Westas-Stedt samt utvecklingsgrupperna Kreativa Läppe och Aktivt Baggetorp berätta mer om hur smart samarbete lyfter Vingåkersbygden i Tillväxtverkets artikel och film.

Tillväxtverket

Digitalt- socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling

Vinnova har beslutat att bevilja Vingåkers kommuns projektansökan kring Digitalt-socialt ekosystem för smart landsbygdsutveckling vilket innebär en möjlighet för Vingåkers kommun att utveckla sitt redan pågående arbete kring digital utveckling i nära samverkan med tidigare arbetet kring Smart landsbygd.

Läs mer

Sammanställning över inkomna trafikfrågor i Vingåkersbygden

I dialog mellan Vingåkers kommun och Vingåkersbygdens utvecklingsgrupper har det framkommit att det finns behov av att skapa en struktur och en samlad översikt över trafikrelaterade ärenden, förslag och önskemål som inkommer från medborgare.

Läs mer
Bild på en flagga med texten Vingåkersbygden på

Var med och utveckla Vingåkersbygden!

Lokalt utvecklingsforum (LUF) är ett råd som träffas två gånger om året, i april och i oktober. Tillsammans med kommunala tjänstemän behandlar de olika aktuella frågor. Exempelvis fördelning av den så kallade bygdepengen, hur investeringsmedel ska användas och vad som är prioriterade frågor för att Vingåkersbygden ska utvecklas i en hållbar riktning.

Läs mer

Lokala utvecklingsplaner visar vad Vingåkersbygdens invånare prioriterar och arbetar för

En del av utvecklingsarbetet innebär att varje område i Vingåkersbygden arbetar fram lokala utvecklingsplaner (LUP). Detta kan ske på lite olika sätt, men gemensamt är att de ska spegla invånarna på orten, deras ambitioner och idéer. Alla i bygden ska ha möjlighet att påverka innehållet i planen, och kunna engagera sig för att förverkliga den!

Läs mer

Kommunal utvecklings- och serviceplan för Vingåkersbygden

Den här kommunala utvecklings- och serviceplanen är en handlingsplan som ska bidra till att utvecklingsstrategin från 2017 uppfylls samt målen i den politiska plattformen nås.

Läs mer

Projektet Den smarta Vingåkersbygden

I mars 2018 beslutade regeringen om att ge statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner (förordning 2018:152). Vingåkers kommun är en av de 30 kommuner som har fått statsbidraget.

Läs mer

Kreativa Läppe driver projekt för ett byahus och nya bostäder i byn

Genom EU:s fond för landsbygdsutveckling och LEADER Södermanland har byalaget Kreativa Läppe fått möjlighet att driva ett projekt i samverkan med Vingåkers kommun. Projektet kommer att pågå från och med mars 2020 och sju månader framåt.

Läs mer

Mat från ditt lantbruk i kommunens kök

I Vingåkersbygden finns fantastiska lantbrukare som varje dag arbetar för att vi ska få mat på bordet. Dessutom bidrar de till det vackra och varierade landskapet runt omkring oss, sysselsättning, tillväxt och de betande djuren gynnar den biologiska mångfalden. Detta vill Vingåkers kommun uppmärksamma och stödja på det sätt vi kan.

Läs mer

Projekt: Smarta pakettransporter i Vingåkersbygden

Alla invånare i Vingåkersbygdens ska uppleva en hög servicenivå – detta är ett politiskt uppsatt mål i Vingåkers kommun.

Läs mer

Storting 2020

I stället för en fysisk träff blev årets version en hel veckas Storting i kommunens sociala medier.

Läs mer
Sara, Mattias, paybackgeneration, Slottsskolan

#paybackgeneration vill skapa engagemang till att göra aktiva val för klimatet

Slottsskolans skolrestaurang i Vingåkers kommun vill utan pekpinnar ge ungdomar möjlighet att göra aktiva val för en hållbar värld. Genom satsningen #paybackgeneration har eleverna möjlighet att varje dag välja att äta mat från skolrestaurangens hållbara payback-meny. Syftet är att göra ungdomarna medvetna om hur de kan påverka framtiden, skapa engagemang och samtidigt minska Slottsskolans klimatpåverkan.

Läs mer

Avtal för att utveckla servicen i Vingåkersbygdens orter

För att samordna lokala servicefunktioner har Lokalt utvecklingsforum tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna tagit fram ett serviceavtal. Avtalet är tänkt att fungera som en morot för lokala utvecklingsgrupper för att skapa mötesplatser, anordna aktiviteter till barn- och unga, samarbeta för att börja samåka till och från byn och i arbetet för att få ökad tillgång till dagligvaruhandel och paketutlämning.

Läs mer

Årets kommun 2018

Den 28 november utsåg Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Vingåkers kommun till Årets kommun 2018!

Läs mer

Vingåkers kommun lanserar e-tjänster

Genom en direktupphandling har Vingåkers kommun valt att ansluta sig till en lösning som heter Open-e och som bygger på samverkan mellan anslutna kommuner och möjlighet till att kostnadsfritt dela med sig av redan färdigbyggda e-tjänster.

Läs mer
Ungdomar i Vingåkerströjor

Ungdomar utvecklar Vingåkersbygden

Det har varit svårt att få ungdomarna i Vingåkersbygden att bli delaktiga i utvecklingsarbetet. Eftersom det är viktigt att få in ett ungdomsperspektiv på hur Vingåkersbygden ska utvecklas, prövades 2017 ett nytt sätt att nå ungdomarna.

Läs mer
Vingåker, åker, landsbygd

Digitalisering och landsbygdsutveckling

Att digitaliseringen kommer att kunna skapa helt nya möjligheter för ökad service, tillgänglighet, trygghet och livskvalitet för boende och verksamma på landsbygden är det få som motsäger sig. Men att digitala tjänster inte löser behoven och utmaningarna av sig självt är en viktig aspekt i arbetet med digitalisering. 

Läs mer
Anteckningar, arbetsmetod

Arbetsmetoden

Grunden i Vingåkers kommuns utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden bygger på samverkan. Att samverkan sker mellan alla tre sektorer: offentlig, privat och civilsamhället. Genom att skapa en attitydförändring, genom vårt varumärkesarbete har vi nu en ändrad självbild: Den stolta landsbygdskommunen, Vingåkersbygden. 

Läs mer

Smart Villages - begreppet diskuteras i podcasten Landet

Begreppet Smart Villages är hett. Alla pratar smarta landsbygder och byar. I podcasten Landet ges goda exempel på detta. Vingåkers kommuns landsbygdsutvecklare Reginas Westas Stedt deltar i detta avsnitt.

Smart Villages - allt i ett när fler blir mer #68

Studenter från Sveriges lantbruksuniversitet genomför workshops med kommunens verksamheter

Över 20 studenter som studerar på Sveriges lantbruksuniversitet, programmet Agronom landsbygdsutveckling, kom till Vingåker i början av maj för att under två dagar genomföra åtta workshops och intervjuer med bland annat skolköken, hemtjänsten, kulturskolan, badet och biblioteket.

Läs mer

Framtidstro

Enligt 2017 års länsövergripande undersökning Liv och hälsa ung är framtidstron bland unga i Vingåker låg. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 150 000 kr för insatser för ökad framtidstro bland unga i Vingåker. Med hjälp av resurserna vill kommunen visa upp vilka möjligheter som finns för utveckling och framtida sysselsättningar.

Läs mer
Landsbygdsbibliotekarie Malin arbetar framför datorn

Landsbygdsbibliotekarie

Den nya tjänsten och funktionen landsbygdsbibliotekarie är menad som en hjälp att nå ut till både kransorterna och de personer i samhället som inte har för vana att besöka biblioteket och för dessa presentera det utbud av tjänster som biblioteket tillhandahåller.

Läs mer
man, dator

Nationella bredbandskonferensen i Vingåker

8-9 februari 2017 hölls den nationella bredbandskonferensen i Vingåker. Landets samtliga bredbandssamordnare var inbjudna till två dagar med nätverkande och inspiration kring otydliga uppdrag, betydelsen av olika roller och utmaningar för den återstående fiberutbyggnaden i våra kommuner.

Läs mer
Ritning över nya bostäder

Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden

Vingåkers kommun ville hitta ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att få igång byggnationen på landsbygden och resultatet blev projektet “Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden”. Det startade med ett seminarium den 4 april 2017, där Vingåkersbor bjöds in för att få inspiration om hur man löst bostadsbyggandet på andra platser i landet.

Läs mer

Fiberresan

Tack vare vår solidariska modell för utbyggnaden av fiber där alla delar solidariskt på kostnaden så möjliggörs en utbyggnad till 100 procent. Alla inom kommunens gränser erbjuds fiber oavsett var de bor och verkar. Det gäller i såväl centralort som i mindre byar eller på rena landsbygden. Alla erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar.

Läs mer
Hand som tar fram ett betalkort ur en plånbok

Pilotprojekt Betaltjänster

Vingåkers kommun genomförde tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland ett pilotprojekt för betaltjänster mars 2016 till mars 2017. Projektet finansierades av PTS (Post och Telestyrelsen).

Läs mer

Mobiltäckningsprojektet

Som en liten landsbygdskommun är det inte lätt att påverka mobiloperatörerna för att få bättre täckning. Men det är en viktig fråga, både för tillgänglighet och trygghet, att kunna kommunicera oavsett var man befinner sig i kommunen. Koordinatorsnätverket i Sörmland för bredbandssamordnare har samverkat kring dessa frågor. Flera av Sörmlands kommuner, bland annat Vingåkers kommun genomförde dessutom egna mobiltäckningsmätningar.

Läs mer
Tecknad bild på barn och hus

Läppe byahus

Byalaget Kreativa Läppe har under många år arbetat för att få ett byahus som kan fungera som en mötesplats och servicepunkt i Läppe, men ännu har detta inte resulterat i ett faktiskt hus. Behovet är dock stort: det finns ett aktivt föreningsliv i Läppe men ingenstans där de kan samlas.
[Teckning: Mats Eriksson]

Läs mer
broschyr, innoV

InnoV

Projektet InnoV genomfördes juni 2013 – december 2014 och blev startskottet för arbetet med landsbygdsutveckling i Vingåkers kommun. Syftet med projektet är att få människorna i och omkring Högsjö att känna att de har bra service, och om all den önskade servicen inte finns på plats, ha en plan hur man når fram till den.

Läs mer
Ung kille visar något på sin mobil för en kvinna

Busstur för nyanlända

I februari 2017 genomfördes en aktivitet med syfte att visa för nysvenskar hur det kan vara att leva och bo på landsbygden i Vingåker. Vingåkers kommun arrangerade en busstur där deltagarna med buss besökte olika kransorter.

Läs mer

Storting 2019

28 augusti 2019 arrangerade Vingåkers kommun tillsammans med företagare och lokala samverkansgrupper en kväll i Tennisparken med mat, underhållning och panelsamtal.
Under kvällen fanns möjlighet att påverka och framföra idéer för att utveckla och förbättra servicen i Vingåkersbygden.

Läs mer

Landsbygdsutvecklare