Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Det gäller även för personer under 18 år och utländska medborgare som inte har rösträtt. En organisation eller förening har inte möjlighet till att väcka medborgarförslag.

Ett medborgarförslag

  • Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • Får inte ta upp ämnen av olika slag.
  • Väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningen, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ärendet.

Var lämnar man medborgarförslaget?

Medborgarförslaget skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
643 80 Vingåker
eller kommun@vingaker.se

Om du har några frågor är du välkommen att vända dig till Vingåkers kommun, telefon: 0151-191 00.

 

Skriv ditt medborgarförslag på denna blankett