Flik 8.2 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv