Flik 11.12 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark