Så hanterar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mera om vad som gäller. 

I Vingåkers kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang och det gör vi för att du ska få det stöd och den service du har rätt till.  

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och i hela EU. Lagstiftningen är till för att skydda enskildas personliga integritet och ersätter personuppgiftslagen, PuL.  

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, adress, personnummer, ip-nummer, ljudupptagningar eller bilder som visar vem du är. 

Vad är en behandling? 

Behandling av personuppgifter är allt som vi hanterar med personuppgifter. Exempel på behandling är samla in, lagra, registrera, organisera, strukturera, bearbeta, sprida, arkivera och radera.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Inom Vingåkers kommun hanterar vi personuppgifter i många sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och service som kommunen ansvarar för. Det kan handla om den som är elev, fastighetsägare, någon som är i behov av vård eller om du på något annat sätt har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att: 

 • hantera bygglov och bostadsanpassning 
 • ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp 
 • genomföra val 
 • hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister 
 • erhålla insatser inom socialtjänsten  
 • erhålla insatser inom hälso- och sjukvård 
 • erhålla insatser inom färdtjänst 
 • rekrytera nya medarbetare 

Vad har vi för rätt att hantera personuppgifter? 

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av den dataskyddslagstiftning som finns och de lagliga grunder som där anges.  

De lagliga grunderna är följande: 

 •  Samtycke 
 • Avtal 
 • Rättslig förpliktelse 
 • Skydd för grundläggande intressen 
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning 
 • Intresseavvägning 

Flertalet personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Den rättsliga grunden används när du ingår ett avtal med kommunen annars skulle vi inte kunna fullgöra våra skyldigheter till dig. 

Ett exempel på samtycke är när du ger ditt samtycke innan en bild används. 

Från vilka källor kan vi inhämta personuppgifter och till vilka andra kan vi lämna ut personuppgifter?   

 Du kan själv lämna in personuppgifter till oss men vi kan också begära in personuppgifter från någon annan. Det kan vara: 

 • Uppgifter från en annan myndighet 
 • Adressuppgifter från offentliga register 

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut det. Personuppgifterna kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för kommunens räkning. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

Varje nämnd inom kommunen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de hanterar inom sin nämnds verksamhetsområde. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Dina personuppgifter sparas enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen vilket för vissa personuppgifter kan innebära att de sparas för all framtid.  

Överföring till tredje land 

En överföring till tredje land innebär att vi lämnar över personuppgifter till ett land utanför EU. Om det är så att det sker så informerar vi dig om det. 

Vilka rättigheter har du som enskild person? 

Registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter kommunen har om dig. Ta kontakt med Vingåkers kommun om din begäran. 

Samtycke

Är det så att du har samtyckt till något som till exempel användande av en bild så har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Återtagandet av ditt samtycke gäller framåt i tiden. Lagligheten av det som har hänt mellan samtyckets givande och dess återtagande påverkas inte.

Övriga rättigheter

Du har också rätt att på begäran få: 

 •  felaktiga eller ofullständiga personuppgifter att rättas eller raderas 
 • invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter 
 • ibland få dina uppgifter flyttade (dataportabilitet) 

Vem är dataskyddsombud? 

Vingåkers kommun har tillsammans med några andra kommuner i Sörmland gått ihop om ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är bland annat att kontrollera att dataskyddslagstiftningen följs inom kommunen. 

Om du har synpunkter på Vingåkers kommuns hantering av personuppgifter? 

Tycker du att kommunens hantering av dina personuppgifter är felaktiga och vill anmärka på det kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är vår tillsynsmyndighet.

Dataskyddsombud