Så hanterar vi dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och i hela EU. Lagstiftningen är till för att skydda enskildas personliga integritet och ersätter personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste därför följa dataskyddsförordningen (GDPR).

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur Vingåkers kommun behandlar dina personuppgifter samt ger information om dina rättigheter. Vingåkers kommun har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att vi följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel, postadress, personliga e-postadresser, telefonnummer, fastighetsbeteckning eller IP-adress. Även foton är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad är en behandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allting som går att göra med personuppgifterna. Det kan vara en åtgärd eller en kombination av åtgärder, exempelvis att samla in personuppgifter, lagra, registrera, organisera, strukturera, bearbeta, arkivera och radera.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag.

Inom Vingåkers kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullgöra våra åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. Det kan vara information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och service som kommunen ansvarar för. Dina personuppgifter används exempelvis som underlag för ärendehandläggning, administration, tillsyn, fakturering eller om du på något annat sätt har kontakt med kommunens verksamheter.

Vad har vi för rätt att hantera personuppgifter?

Vingåkers kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse, vilket innebär att det måste finnas en laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter som vi utför måste vila på minst en rättslig grund, i annat fall är behandlingen olaglig.

De lagliga grunderna är följande:

  • Samtycke
  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
  • Intresseavvägning

Från vilka källor kan vi inhämta personuppgifter och till vilka andra kan vi lämna ut personuppgifter?

Endast de personuppgifter som är nödvändiga samlas in och behandlas. Personuppgifterna kan antingen hämtas in eller lämnas vid direktkontakt med dig eller genom att kommunen samlar in uppgifterna från en annan myndighet eller offentlig källa.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om Vingåkers kommun har en laglig skyldighet att lämna ut dessa. Personuppgifterna kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för kommunens räkning.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd och kommunalt bolag inom Vingåkers kommun är personuppgiftsansvarig för sin specifika verksamhet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Detta innebär att dina personuppgifter även fortsättningsvis kan sparas, men med ett annat syfte och ett annat lagstöd än tidigare.

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i Dataskyddsförordningen.

Vilka rättigheter har du som enskild person?

Registerutdrag

Du kan begära att få besked om Vingåkers kommun behandlar personuppgifter som rör dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan även begära ett registerutdrag för annan person, till exempel om du är vårdnadshavare. För att begära ut ett registerutdrag, kontakta Vingåkers kommun eller vårt dataskyddsombud.

Samtycke

Är det så att du har samtyckt till något har du alltid rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat. Återtagandet av ditt samtycke gäller framåt i tiden. Lagligheten av det som har hänt mellan samtyckets givande och dess återtagande påverkas inte.

Övriga rättigheter

Du har också rätt att på begäran få:

  • felaktiga eller ofullständiga personuppgifter att rättas eller raderas
  • invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter
  • ibland få dina uppgifter flyttade (dataportabilitet)

Vem är dataskyddsombud?

Vingåkers kommun har tillsammans med Flen, Gnesta och Oxelösund ett avtal om ett gemensamt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har följande uppgifter: informera och ge råd, övervaka efterlevnaden (bevaka att samtliga personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser har strategier för efterlevnad och tillräckligt utbildad personal), ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd, samarbeta med tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Om du har synpunkter på Vingåkers kommuns hantering av personuppgifter?

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med den åtgärd som vidtas är du välkommen att kontakta Vingåkers kommuns dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan.

Tycker du att kommunens hantering av dina personuppgifter är felaktiga och vill anmärka på det kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är vår tillsynsmyndighet.

Dataskyddsombud