Ekonomi och budget

Här samlar vi  information om Vingåkers kommuns mål och budget, bokslut, årsredovisning och annat som berör den kommunala ekonomin.

Kommunplan med budget

Kommunplan med budget och flerårsplan är en plan över hur kommunen ska använda pengarna de närmaste tre åren och innehåller också de kommunövergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om. Vidare beskrivs kommunens styrmodell samt de verksamheter som kommunen bedriver. Vägledande för kommunplanen är Vision för Vingåkers kommun 2020.
I juni-versionen av Kommunplanen har Kommunfullmäktige fastställt nämndernas ekonomiska ramar. Slutligt beslut om Kommunplan med budget fattas på Kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Från och med 2016 heter dokumentet ”Kommunplan med budget” medan det tidigare benämndes ”Strategisk plan med budget”.

Årsredovisning

Vingåkers kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Årsredovisningen skrivs varje år och i den beskrivs dels det finansiella resultatet i form av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys och dels redovisas hur de olika kommunala verksamheterna bedrivits under året samt om de mål som kommunfullmäktige beslutat om har uppfyllts. En utvärdering görs också om kommunen uppnått God ekonomisk hushållning. Vidare innehåller årsredovisningen ett avsnitt om framtidsutsikter som hur befolkningsutveckling och lagstiftning förväntas påverka kommunen

Delårsrapport

Kommunens delårsrapport omfattar perioden januari till och med augusti varje år och innehåller i stort sett samma information som årsredovisningen. Kommunens ekonomiska ställning för perioden redovisas samt även en prognos för ekonomiskt resultat och måluppfyllelse vid årets slut.

Kommunplan med budget

Delårsrapporter

Aktuell skattesats 2021

Kommunfullmäktige beslutar varje år vilken kommunal skattesats folkbokförda i Vingåker ska betala.

Så här fördelas skatten:

Kommunalskatt 22:67
Landstingsskatt 10:83
Kyrkoavgift 1:04
Begravningsavgift 0:29
Summa 34:83

Avgiften till Svenska Kyrkan (kyrkoavgift) betalas av den som är medlem i Svenska Kyrkan. Däremot är begravningsavgiften obligatorisk.

För att få reda på vilken skatt just du betalar, vilket beror på hur hög inkomst du har, kontakta HR-enheten, Vingåkers kommun via kommunens telefonväxel 0151-191 00.

För frågor om kommunens ekonomi eller budget

Ekonomichef