Revisorer

Revisionen är fullmäktiges redskap för att kontrollera att styrelsen, nämnderna, kommunförbund och de bolag som kommunen äger eller är delägare i, genomför den verksamhet som fullmäktige bestämt att de ska utföra.

Är verksamheten effektiv? Utförs, redovisas och kontrolleras den på det sätt som föreskrivs av fullmäktige? Revisionen ska också vara ett medel för att främja effektivitet och kvalitet.

Förtroendevalda revisorer
Sören Ericsson (ordförande), Göran Heljedal, Peter Vogt, Örjan Langborg och Ingvar Lind.

Kontakt
E-post: soren.ericsson@vingaker.se

Revisionsrapporter

Beskrivning

Granskning av delårsrapport 2016

Beskrivning

Gransking av styrprinciper interndebitering sept 2016

Beskrivning

Övergripande granskning intern kontroll bilpool juni 2016

Beskrivning

Granskning av integration och självförsörjning april 2016

Beskrivning

Granskning av årsredovisning 2015

Beskrivning

Granskning verkställighet och återrapportering av beslut dec 2015

Beskrivning

Granskning av delårsrapport 2015

Beskrivning

Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet maj 2015