Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om de förutsättningar som alla nämnder och förvaltningar måste ta hänsyn till. Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Den bereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden är följande:

  • Styra genom uppsikt över nämnder och bolag (KL 6:1)
  • Kommunal demokrati
  • Näringslivsutveckling
  • Marknadsföring och information
  • Besöksnäring
  • Ekonomi och budgetprocess
  • Personal och utformning av kommunens arbetsgivarpolitik, folkhälsa
  • Administrativ verksamhet
  • IT-verksamhet, kris, beredskap och säkerhetsarbete
  • Teknisk verksamhet, kost, översiktsplanering, mark- och bostadsfrågor, trafikfrågor, landsbygdsutveckling med fiber och bredband, energiplanering och energihushållning

Kallelsen för kommunstyrelsen publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2019

14 januari
11 februari
11 mars
8 april
13 maj
10 juni
9 september
14 oktober
11 november
9 december

Sammansättning

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Kontaktkort – Kommunsekreterare