EU-samarbete

Vi lever in en globaliserad värld. Sverige är sedan den 1 januari 1995 medlem i den Europeiska Unionen. Inträdet i EU har inneburit förändringar för alla delar av samhället. Man uppskattar att 60 procent av ärendena på kommunernas och landstingens fullmäktigesammanträden påverkas av EU antingen direkt eller indirekt.

Hur påverkar EU?

  • Som arbetsgivare påverkas organisationerna av regler kring arbetstider, jämställdhet och arbetsmiljö etc.
  • Som serviceproducent påverkas organisationerna av lagstiftningen kring offentlig upphandling och konkurrens
  • Som tillsynsmyndighet påverkas organisationerna av det europeiska regelverket som ligger till grund för den svenska lagstiftningen gällande till exempel livsmedel, badvatten och djurhållning
  • Som samhällsbyggare påverkas organisationerna bland annat genom att det finns möjlighet att söka bidrag från EU:s strukturfonder