Socialnämnden

Uppdrag

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten. Socialnämndens uppgifter omfattar även färdtjänst enligt särskilda lagar samt uppgifter enligt alkohollagen och skuldsaneringslagen.

Kallelsen för socialnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Sammanträdestider 2019

8 januari
18 februari
26 mars
29 april
28 maj
2 september
7 oktober
4 november
2 december

Sammansättning

Kallelse till nästa sammanträde

Kallelse publiceras här cirka en vecka innan närmsta sammanträde

Kontaktkort – Socialnämnden