Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att utveckla Vingåkersbygden och den offentliga servicen för att tillgodose framtidens behov och skapa en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Nämnden har ansvaret för kommunens fysiska miljö och har det sammanhållande ansvaret genom hela samhällsbyggnadsprocessen från planering, byggnation, underhåll och utveckling av det offentliga rummet.

Genom myndighetsutövningen säkerställer nämnden ett tryggt och säkert samhälle samt bevarar särskilt skyddsvärda miljöer, idag och för kommande generationer.

I serviceuppdraget får samhällsbyggnadsnämnden andra att lyckas med sina uppdrag och projekt. Det kan röra sig om en medborgare med husdrömmar, en näringsidkare som vill starta eget eller kommunens kärnverksamheter som vill få mer tid med våra elever och äldre.

Samhällsbyggnadsnämnden ska fullgöra kommunens myndighetsutövning avseende kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet samt trafik, vilket innefattar det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten och den prövning och tillsyn som åligger kommunerna enligt

 • plan- och bygglagen
 • miljöbalken
 • kulturmiljölagen
 • livsmedelslagen
 • lagen om tobak och liknande produkter
 • alkohollagen
 • strålskyddslagen
 • lagen om foder och animaliska biprodukter
 • lagen om gaturenhållning och skyltning
 • lagen om civilt försvar
 • lagen om viss handel med vissa receptfria läkemedel
 • lagen om bostadsanpassningsbidrag
 • trafikförordningen
 • lokala trafikföreskrifter
 • lokala ordningsföreskrifter

Öppna sammanträden

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna när inget annat anges eller när det gäller myndighetsutövning. Beslutet gäller under mandatperioden 2022-2026.

Kallelsen för samhällsbyggnadsnämnden publiceras längre ner på denna sida cirka en vecka innan närmaste sammanträde.

Regler för offentliga möten
Regler för samhällsbyggnadsnämndens offentliga sammanträden

Nämndplan

Nämndplan samhällsbyggnadsnämnden 2024-2026

Sammansättning

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdestider 2024

27 februari
9 april
7 maj – INSTÄLLT
18 juni
17 september
15 oktober
10 december

Kallelse till närmaste sammanträde

Kallelsen publiceras här cirka en vecka innan närmaste sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden

Telefon
0151-191 00

E-post
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80, Vingåker