Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och turistområdet. Kultur- och fritidsnämnden uppgifter omfattar att ansvara för den kommunala kultur-, fritids- och turistverksamheten vilket innefattar såväl verksamhet i egen regi som stöd till verksamhet i annan regi. Vidar ingår att uppmärksamt följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur, fritid och turism i kommunen samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade.

Öppna sammanträden

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämndens sammanträden är öppna, när inget annat anges. Offentligheten gäller inte ärenden av personlig karaktär som till exempel då stipendiater utses. Beslutet gäller under mandatperioden 2015-2018.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2020

13 februari
12 mars
14 maj
17 september
22 oktober
3 december

Sammansättning

Kontaktkort – Kultur- och fritidsnämnden