Beslut, insyn och rättssäkerhet

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll och därför har praktiskt tagit alla rätt att få ta del av handlingar som är allmänna och offentliga. Genom att allmänheten har rätt till insyn minskar risken för maktmissbruk och deras möjlighet att påverka och delta i det demokratiska arbetet ökar.

Överklaga ett beslut

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten i kommunala beslut genom att överklaga dem. Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Laglighetsprövning gäller som regel beslut som berör samtliga kommunmedlemmar medan förvaltningsbesvär gäller beslut som berör enskilda kommunmedlemmar.

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

Vad kan överklagas med hjälp av laglighetsprövning?

Enligt kommunallagen får följande beslut överklagas med laglighetsprövning:

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §. Kommunallagen (2017:725).

Domstolen prövar lagligheten och inte lämpligheten av ett kommunalt beslut. Domstolen får inte fatta något annat beslut i stället, utan kan endast upphäva ett beslut.

Förvaltningsbesvär

Vid ett förvaltningsbesvär är det både lagligheten och lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår och om beslutet kan anses ha gått denne emot. Om ett beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär har du fått en besvärshänvisning i samband med att du har tagit del av beslutet. Vilka beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär regleras i de olika speciallagstiftningarna. Det är främst Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten som vid förvaltningsbesvär prövar din överklagan.

Hur överklagas ett beslut?

Laglighetsprövning

Överklagan görs skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Linköping. Din överklagan ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i justerat protokoll.

Överklagan med laglighetsprövning ska innehålla följande:

1. Diarienummer

2. Vilket beslut du överklagar samt vilken förvaltning eller nämnd det berör

3. Skriftlig motivering till varför du överklagar beslutet

4. Underskrift och kontaktuppgifter från dig som överklagar, samt personnummer

Ditt överklagande skickas till

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406,
581 04 Linköping

Förvaltningsbesvär

Överklagan görs skriftligt och inom tre veckor från det att du har tagit del av beslutet. Om du har möjlighet att överklaga genom förvaltningsbesvär får du en besvärshänvisning tillsammans med ditt beslut. I den framgår vad du ska göra för att överklaga ditt beslut, samt var din överklagan ska skickas.

Du adresserar din överklagan till den överklagande instansen som anges i besvärshänvisningen, men skickar din överklagan till Vingåkers kommun. Anledningen är att kommunen ska ges möjlighet att själv göra en bedömning om det finns anledning att ompröva beslutet, innan överklagan skickas vidare till berörd överklagandeinstans.

Vingåkers kommuns ärendehandbok