Begravning

Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan staten och Svenska kyrkan. I likhet med tidigare ska dock Svenska kyrkans församlingar och samfälligheter vara huvudmän för begravningsverksamheten.

Kyrkan ska tillhandahålla särskilda begravningsplatser och även lokaler för ceremonier för dem som inte tillhör något kristet trossamfund. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att utse begravningsombud som ska granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet har rätt att närvara vid, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden inom församlingen när frågor om begravningsverksamheten behandlas. Ombudet får också ta del av underlag och beräkningar för den begravningsavgift som tas ut av de som inte tillhör Svenska kyrkan och bedöma skäligheten av avgiftens storlek.

 

Dödsboanmälan

Om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska en dödsboanmälan lämnas till skattemyndigheten. Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning. Den upprättas av kommunens socialförvaltning.

För mer information och ansökan om dödsboanmälan kan du läsa på Katrineholm kommuns hemsida.

Ansökan om dödsboanmälan hittar du nedan.

Ansökan om dödsboanmälan

Begravningsförrättare

Begravningsförrättare