Parkeringstillstånd

Om du på grund av ett rörelsehinder har stora svårigheter att förflytta dig till fots och därför måste parkera nära ditt besöksmål, kan du vara berättigad till ett “Parkeringstillstånd för rörelsehindrad”. Kortet är knutet till dig som person och kan användas rikstäckande i olika bilar. Du kan antingen söka tillståndet som förare eller passagerare.

Parkeringstillståndet utfärdas efter prövning och beslut av den kommun där du är folkbokförd. Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock längst 5 år. Vill du behålla tillståndet måste du sedan göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt.

Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  • En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt gångavstånd, kan beviljas parkeringstillstånd.
  • För rörelsehindrade som inte själva kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.
  • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
  • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
  • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För detta ändamål kan särskilt tillstånd utfärdas. Ansökningsblankett kan hämtas på Transport styrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se.

Vingåker kommuns handläggningsrutiner

1. Bedömning av ansökan och intyg sker med stöd av Transportstyrelsens rekommendationer och riktlinjer.

2. Beslut fattas:

Bifall:  Beslut skickas till sökande tillsammans med ett utlämningsbevis samt en blankett där sökande behöver lämna in ett foto och namnteckning till tillståndet. När kortet är färdigt för avhämtning informeras sökande som tar med utlämningsbevis samt legitimation.
Avslag: Handläggaren kommunicerar information att man tänker ge avslag på ansökan. Den sökande får möjlighet att inkomma med komplettering inom en viss tidsram. Inkommer inga nya handlingar inom tidsramen skickas ett avslag ut till sökande med information hur beslutet kan överklagas.

3. Normal handläggningstid är ca 3-6 veckor, det kan gå fortare och om uppgifter i ansökan eller läkarintyg behöver kompletteras blir den ofta längre.

 

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt. Missbrukas parkeringstillståndet skickar kommunen ut en (1) varning, missbrukas det ytterligare återkallar vi tillståndet.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriad från avgift. Vingåkers kommun har inga avgiftsbelagda parkeringar.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls. Kopia av polisanmälan skickas till:

Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker

Kommunen spärrar då tillståndet. Kommunen kan därefter utfärda ett nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån. Vid eventuell förnyelse av parkeringstillstånd krävs ny ansökan. Parkeringstillståndet, som är personligt och dessutom stöldbegärligt, får inte ligga kvar i bilen då tillståndet inte används av tillståndshavaren.

 

Hur du ansöker om parkeringstillstånd

För att ansöka om parkeringstillstånd behöver du fylla i en ansökan. Ansökan kan hämtas via E-tjänster och blanketter, på kommunhuset eller genom att kontakta receptionen på kommunhuset för att få ansökan hemskickad.

Tillsammans med ansökan behöver du också skicka in ett fotografi och ett läkarintyg. Detta lämnas in samtidigt för registrering och därefter handläggning.

Vid frågor om parkeringstillstånd

Administratör

Namn
Ahmed Shakur Abdi

Telefon
0151-191 51

E-post
ahmed.shakur.abdi@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8