Parkeringstillstånd

Om du på grund av ett rörelsehinder har stora svårigheter att förflytta dig till fots och därför måste parkera nära ditt besöksmål, kan du vara berättigad till ett “Parkeringstillstånd för rörelsehindrad”. Kortet är knutet till dig som person och kan användas rikstäckande i olika bilar. Du kan antingen söka tillståndet som förare eller passagerare.

Parkeringstillståndet utfärdas efter prövning och beslut av den kommun där du är folkbokförd. Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock längst 3 år. Vill du behålla tillståndet måste du sedan göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt.

Allmänt

Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark t.ex. parkeringshus, om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Det gäller också i de flesta europeiska länder. Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och inte i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon och vändzon.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • på särskilt utmärkt parkeringsplats
  • högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera:

  • på plats som reserverats för visst ändamål till exempel taxizon, lastzon och vändzon där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att stanna
  • på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriad från avgift. Inom Vingåkers kommun är parkeringsplatser för rörelsehindrade generellt inte avgiftsbelagda.

Övrigt

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls. Kopia av polisanmälan skickas till:

Kommunledningsförvaltningen
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker

Kommunen spärrar då tillståndet. Kommunen kan därefter utfärda ett nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån. Vid eventuell förnyelse av parkeringstillstånd krävs ny ansökan. Parkeringstillståndet, som är personligt och dessutom stöldbegärligt, får inte ligga kvar i bilen då tillståndet inte används av tillståndshavaren.

E-tjänster och blanketter

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – Mina sidor & blanketter

Vid frågor om parkeringstillstånd

Administratör

Namn
Cecilia Blixt

Telefon
0151-191 51

E-post
cecilia.blixt@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8