Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har problem eller hinder i din dagliga livsföring kan du få hjälpmedel utskrivet. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.
Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för ett funktionshinder.

Hjälpmedel kan delas in i två grupper:

  • Hjälpmedel som en person behöver för att klara sig i vardagen, till exempel att för sköta sin hygien, klä sig eller förflytta sig. Det kan vara en duschbräda, duschpall, förhöjning av toalettstolen, strump-pådragare, griptång, rollator, rullstol eller käpp.
  • Hjälpmedel som används till vård och behandling i hemmet som till exempel en höj- och sänkbar säng eller en personlyft.

Hjälpmedel kan du få låna efter samråd och beslut av kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnast.

Får du låna ett hjälpmedel provas det ut för just dig och hjälpmedlet är personligt. Du får instruktioner, information och träning i att använda det.

Hjälpmedel skrivs ut till dig som ett lån. Du ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. Om det kommer bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka är du skyldig att ersätta det.

Hjälpmedel återlämnas när behovet upphört, inom avtalad tid eller vid flytt utom länets gränser. Även trasiga och gamla hjälpmedel ska återlämnas. När hjälpmedlen inte längre används ska du återlämna dem väl rengjorda.
Oavsett var du fått hjälpmedlet; sjukhuset, vårdcentral eller kommunen så kan du kontakta kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster för att få lämna dem på Ekgården i Vingåker. Vi skickar dem åter till hjälpmedelscentralen och ser till att de avregistreras från dig som lånat hjälpmedlet. Kontakta arbetsterapeuter eller sjukgymnaster via växel 0151-191 00.

Bostadsanpassningsbidrag

Syfte

Bidraget ska användas för åtgärder som möjliggör att den som har ett funktionshinder kan bo kvar i sin bostad.

Vem kan få bidrag?

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder uppförda före 1995.

Bostäder uppförda från och med 1995 ska enligt lag klara kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Dock kan vissa bidrag erhållas för nyare bostäder, detta kan omfatta tex spisvakt, ramp och stödhandtag eller andra former så som höj- och sänkbart kök eller bredare dörrar än vad regelverket säger att en bostad ska ha.

Bidrag ges till dig som äger bostaden eller innehar den med hyres-, bostads eller äganderätt. Om det istället är så att du åtar dig att ansvara för omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning i din egen bostad, kan bidrag ges även för anpassning av den bostaden. Kravet är då att åtagandet är regelbundet under vissa perioder och kan antas pågå en längre tid.

För anpassning av hyres-, bostads- eller äganderättslägenhet krävs fastighetsägarens eller förenings medgivande. Vissa åtgärder kan kräva bygglov eller bygganmälan, Är du osäker kontakta kommunens byggnadsinspektör.

Att ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan görs via den blankett som finns på vår hemsida.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg och bilagor som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Är inte ansökan komplett kommer den skickas tillbaka till dig för komplettering. Saknas det bilagor så kommer du att få ett brev om vilka dokument som du behöver skicka in till handläggaren.

Följande handlingar ska skickas in:

  1. Komplett ifylld ansökan
  2. Intyg från läkare eller arbetsterapeut
  3. Planritning över bostaden
  4. Situationsplan om ansökan gäller utomhusmiljön
  5. Offerter (OBS! Minst tre offerter ska vara med i ansökan)
  6. Intyg arkitekt, synkonsult, tillgänglighetskonsult mm
  7. Faktura/kvitto på intyg från läkare/arbetsterapeut
  8. Faktura/kvitto från eventuell konsult

Behöver du hjälp att fylla i blanketten eller att ta fram handlingar så har ni rätt att anlita en konsult. Vid ett eventuellt avslag på ansökan så erhålls alltid bidrag för konsulthjälpen. Finns inte möjlighet till konsulthjälp kan hjälp erhållas av kommunen.

Beslut

När ansökan är komplett utreds ditt ärende och ett beslut fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. För mindre belopp fattas beslut av handläggare och beslutet är alltid skriftligt. Notera att bostadsanpassningsbidrag inte kan erhållas för del av arbete där ROT-bidrag erhållits/erhålls

Efter beslutet är det du som sökande som ansvarar för att beställa arbetet och du ansvarar även för att få det utfört. Efter utfört arbete kommer du vara mottagare av fakturan för arbetet. Du ansvara även för att den blir betald.

När åtgärder är utförda

När de åtgärder som ni fått beslut om är utförda anmäler ni det till kommunens handläggare. För att få bidraget utbetalt ska en kopia av fakturan samt dina kontouppgifter skickas till handläggaren. Därefter betalas bidraget ut.

Handläggaren kan komma ut och göra stickprovskontroller för att se så att åtgärderna är utförda enligt det beslut som är fattat. Om genomförd åtgärd inte stämmer överens med beslutet kan du bli återbetalningsskyldig.

Överklaga beslut

Om bidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan. Beslutet, som innehåller motivering till avslaget, kan överklagas. Vill du överklaga kommunens beslut ska överklagandet ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggare kan sedan ompröva beslutet till din fördel eller skicka din överklagan vidare till Förvaltningsrätten för prövning.

Service och reparation

Du äger din anpassning. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs. Undantag gäller bidrag för reparationer av ”tekniskt avancerad utrustning”.

Byte av bostad

Möjligheten att få bidrag när du byter bostad är begränsad. Du förväntas då välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan i vissa fall få bidrag för att återställa efter att personen som har haft behov av anpassningsåtgärden flyttat. Kontakta kommunens handläggare för mer information.

Mer information om bostadsanpassning

E-tjänster och blanketter

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag – E-tjänster & blanketter

Handläggare bostadsanpassning

Hjälpmedel