Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har problem eller hinder i din dagliga livsföring kan du få hjälpmedel utskrivet. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.
Hjälpmedel ska förebygga, lindra eller kompensera för ett funktionshinder.

Hjälpmedel kan delas in i två grupper:

  • Hjälpmedel som en person behöver för att klara sig i vardagen, till exempel att för sköta sin hygien, klä sig eller förflytta sig. Det kan vara en duschbräda, duschpall, förhöjning av toalettstolen, strump-pådragare, griptång, rollator, rullstol eller käpp.
  • Hjälpmedel som används till vård och behandling i hemmet som till exempel en höj- och sänkbar säng eller en personlyft.

Hjälpmedel kan du få låna efter samråd och beslut av kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnast.

Får du låna ett hjälpmedel provas det ut för just dig och hjälpmedlet är personligt. Du får instruktioner, information och träning i att använda det.

Hjälpmedel skrivs ut till dig som ett lån. Du ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden och det ska återlämnas när du inte längre behöver det. Om det kommer bort, förstörs eller inte lämnas tillbaka är du skyldig att ersätta det.

Bostadsanpassning

Kommunen ger bidrag till handikappanpassning av permanentbostäder som uppfördes under äldre bygglagstiftningen (från 1947 – 1994) samt byggnader som uppfördes innan 1947 års bygglagstiftning.

Anledningen till att det endast gäller byggnader som uppförts eller ändrats mellan 1947 och 1994 eller innan 1947, är att lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk infördes 1994. Där anges att ett byggnadsverk som uppförs eller ändras skall klara kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. De enda bidrag som kan ges är för åtgärder som inte berörs av detta lagkrav så som spisvakt, ramp och stödhandtag. Bidraget ska användas för åtgärder som möjliggör att den funktionshindrade kan bo kvar i bostaden.

Vem kan få bidrag?
Bidrag ges till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Åtgärder
Vid åtgärder i din bostad kontaktar ni någon av de arbetsterapeuter som kommunen eller landsting har men det är bara kommunens arbetsterapeuter som bedömer om det är en enkel åtgärd som behöver göras eller om åtgärden är av komplicerad art. Vid enklare åtgärder såsom tröskelbyten, installation av spisvakt, montering av stödhandtag, mindre ramper, beställs detta av arbetsterapeut.  Vid mer komplicerade åtgärder lämnar arbetsterapeuterna ett intyg samt förslag till åtgärder, som tillsammans med ansökan lämnas in till kommunens handläggare för beslut.

Beslut
Samhällsbyggnadsenhetens handläggare beslutar om bidrag upp till 2,5 prisbasbelopp* och belopp över denna gräns beslutas av samhällsbyggnadsnämnden som har möte en gång i månaden. Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt och på det belopp som står i beslutet, är beloppet samma på fakturan som beslutat belopp kan fakturan betalas av kommunen, via en fullmakt som lämnas in tillsammans med ansökan om bidrag.

*2019 års prisbasbelopp är 47 400 kr

Mer information om bostadsanpassning

E-tjänster och blanketter

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag – Mina sidor & blanketter

Kontaktuppgifter

Byggnadsinspektör

Hjälpmedel