Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i ditt hem om du på grund av sjukdom, social situation eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd.

Hälso- och sjukvårdspersonal på din vårdcentral eller sjukhus bedömer om du har behov av hemsjukvård och lämnar därefter ett uppdrag till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal att utföra insatsen.

För att bli inskriven i hemsjukvården ska du vara över 18 år och ha ett långvarigt sjukvårdsbehov.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Sjuksköterskor i hemsjukvården utför hälso-och sjukvårdsinsatser som sårbehandling, dosettdelning av läkemedel, provtagning i hemmet, smärtlindrande behandling och behandling i form av injektioner.

Arbetsterapeut och sjukgymnaster utför hälso-och sjukvårdsinsatser som syftar till rehabilitering som gång- eller rörelseträning eller hjälpmedelsutprovning och uppföljning av användandet av hjälpmedel.

Hemsjukvården finns för dig dygnet runt alla dagar i veckan. Även om du är svårt sjuk finns möjlighet för dig att få din vård i ditt hem.

I varje kommun finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska som har det övergripande medicinska ansvaret inom socialnämndens verksamhetsområde. Ansvaret avser kvalitet och säkerhet i den vård och behandling som ges till kommunens brukare.
I Vingåker träffas den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på kommunkontoret.

Patientsäkerhetsarbete

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en Patientsäkerhetsberättelse för Vingåkers kommun. Vårdgivaren Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska enligt denna lag planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. Av patientsäkerhetsberätttelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Broschyrer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska