Hemhjälp, hemtjänst

Stöd i hemmet i form av hemtjänst ska i första hand ges för att underlätta för den enskilde att bo kvar i den egna bostaden.

Hemtjänst ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller av annan orsak behöver hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. En förutsättning är att den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt (4 kap 1 § SoL första stycket).

Insatserna som beviljas ska leda till skälig levnadsnivå. De ska utgå från människans egna resurser och behov. Insatsernas syfte är att öka eller bibehålla den egna funktionsförmågan och egna resurser att leva ett så självständigt liv som möjligt. Denna inriktning ska ligga till grund för planeringen tillsammans med den enskilde.

Hemtjänst kan bestå i omvårdnadsinsatser och/eller serviceinsatser. Serviceinsatser är städning, inköp och tvätt- och klädvård.

I Vingåkers kommun finns det fyra hemtjänstgrupper; Norr, Söder, City och Minnas samt en grupp för Trygg hemgång från korttidsvård eller sjukhus.

För att få hemtjänst kontaktar du biståndshandläggare, se kontaktuppgifter reception socialkontoret, eller använder vår e-tjänst Mina sidor & blanketter.

LOV i hemtjänsten

Vingåkers kommun har pausat Lagen om Valfrihet, LOV, i hemtjänsten då vi inte längre hade någon privat utförare. Är du intresserad av att bedriva hemtjänst enligt LOV i Vingåkers kommun – kontakta socialchef Dag Wallströmer 0151-191 00 (växeln), dag.wallstromer@vingaker.se 

Broschyrer

E-tjänster och blanketter

Hemtjänstgrupper

Reception Socialkontoret