LSS

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd.

För att du ska få insatser enligt LSS så behöver du tillhöra någon av de grupper som beskrivs i lagstiftningen. Det finns tre grupper som kan få hjälp av LSS-lagen (i lagtexten kallas det för personkrets). De tre grupperna är:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom
  • personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

All personal som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala om för någon utomstående vad du berättar eller gör.

Enhetschefer Funktionshinderomsorgen