Våld i nära relationer

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer kan definieras som våld som utförs mot en närstående av en närstående. Med närstående kan man mena exempelvis partner, förälder, släkt eller syskon. Våldet kan omfattas av fysiskt, psykiskt, materiellt, sexuellt våld samt hot om våld och utnyttjande. Även handlingar som skrämmer, kränker eller skadar är våld i nära relation.

Är du utsatt för våld?
I Vingåkers kommun finns olika verksamheter och organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp och stöd.

Du kan vända dig till Individ och familjeomsorgen om du lever eller har levt med en partner som utsätter dig för någon form av våld. Vi kan erbjuda professionella stödinsatser. Du kan också vända dig hit om du vill rådgöra om ett barns situation eller om du misstänker att ett barn far illa. Alla som arbetar på individ och familjeomsorgen har tystnadsplikt.
Ring 0151-191 61 så kopplas du till en handläggare. Individ och familjeomsorgen finns på Åbrogården Storgatan 55 i Vingåker.

Ytterligare stöd och information om kvinno- och mansjourer hittar du här: Kvinnojour och mansjour.

Broschyr - Hjälp för våldsutsatta och våldsutövare

Reception Socialkontoret