Misstanke om barn som far illa

Du som bor i Vingåkers kommun kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Hit vänder du dig om du vill ansöka om hjälp eller om du vill anmäla att någon far illa.

Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla allt som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd. Detta gäller även när det görs en utredning och du inte är den som har gjort anmälan. Anmälan till IFO Barn och Familj bör göras skriftligt.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och Kriminalvården. Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Socialförvaltningen arbetar med både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i många olika skeden i livet. Det kan handla om ekonomiskt stöd, problem med missbruk, frågor om barn, ungdomar eller flyktingar.  Verksamheten regleras av ett antal lagar.

Tystnadsplikt
Alla uppgifter om dig omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att inga uppgifter om dig lämnas ut.

Anmälan
Vänd dig till socialtjänsten om du vet någon som far illa och behöver hjälp.

Reception Socialkontoret

SOS Alarm Socialjour

Länkar där du kan läsa mer om hur du kan få hjälp och stöd

Frågor och svar omhändertagande av barn enligt LVU - Socialstyrelsen