Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning.

Du som bor i Vingåkers kommun och inte har tillräckliga inkomster för din försörjning kan söka försörjningsstöd. Försörjningsstöd beräknas utifrån riksnormen som årligen bestäms av Socialstyrelsen. Riksnormen beräknas efter antal personer i hushållet och olika belopp finns till exempel för barn i olika åldrar. Om hushållet består av mer än en person söker man bistånd för hela familjen, där alla inkomster måste presenteras.

För att ha rätt till bistånd måste du själv göra vad du kan för att bidra till din egen försörjning genom att först söka de bidrag och ersättningar som du har rätt till. Ekonomiska tillgångar som till exempel bankmedel, fondinnehav, aktier med mera räknas som inkomst och kommer därmed att minska försörjningsstödet.

Om du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen samt vara aktivt arbetssökande, samt ta emot erbjudet arbete/arbetsmarknadsåtgärd. Försörjningsstöd är ett tillägg till den egna inkomsten och till andra ekonomiska förmåner. Personer som saknar sysselsättning anvisas regelmässigt till kompetenshöjande sysselsättning som ett villkor för att bistånd ska beviljas.

Det ekonomiska biståndet syftar till att garantera en rimlig levnadsnivå och ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv och att bli självförsörjande. Biståndet beräknas efter riksnormen som är densamma i hela Sverige.

Riksnormen ska täcka behovet för:
• livsmedel
• kläder och skor
• hälsa och hygien
• lek och fritid
• barn och ungdomsförsäkring.

Rimliga kostnader utöver riksnormen
Utom riksnorm beviljas även kostnader för
• boende
• hushållsel
• arbetsresor
• hemförsäkring
• a-kasseavgift/fackavgift

Livsföring i övrigt
Om man är berättigad till ovanstående kan man även få bistånd till bland annat
• sjukvård
• medicin
• tandvård
• glasögon
• umgänge med barn

Lokala regler och rutiner tillämpas för de poster som inte ingår i riksnormen. Du får mer information om detta vid nybesök eller om du tar kontakt under telefontiden.

Om du är missnöjd med ditt beslut
Ifall din ansökan inte beviljas kommer du att få ett skriftligt avslagsbeslut samt en besvärshänvisning (skriftlig information om hur man överklagar, se listan med dokument nedan). Överklagandet måste vara skriftligt, och kan göras inom tre veckor från det datum du fick del av beslutet. Överklagandet lämnas in/skickas till oss på IFO (Individ- och familjeomsorgen). Din handläggare hjälper dig om du själv har svårigheter att skriva din överklagan.

Här hittar du mer information om försörjningsstöd

Kontaktuppgifter

Reception Socialkontoret

Ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Socialsekreterare

Assistent Ekonomiskt bistånd