Avgifter

Sedan 2002 finns regler i socialtjänstlagen om så kallad maxtaxa. Maxtaxan reglerar det högsta belopp någon kan betala. Minimibelopp är det belopp som ska vara kvar till andra utgifter såsom mat, kläder, fritidsaktiviteter med mera när avgiften för vård och omsorg är betald.

Gemensam taxenämnd i Hallsberg

Sedan hösten 2015 ingår Vingåkers kommun i gemensam Taxe- och avgiftsnämnd (TAN) för kommunerna Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg, Kumla och Degerfors.
Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, besvärshantering och dokumentation.

Här kan du läsa mer om TAN

Broschyr för avgifter

TAN avgiftshandläggare