Fritidsgård och Kulturskola interageras med nya högstadieskolan

Publicerad: 2017-06-27

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen 26 juni, att Vingåkers kommunfastigheter AB får i uppdrag att slutföra arbetet att bygga ny högstadieskola, Slottsskolan 7-9. De erfarenheter och förändringar som har gjorts i projektet har gett anledning till att göra justeringar i fullmäktiges tidigare beslut, därav lyftes ärendet än en gång.

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen 26 juni, att Vingåkers kommunfastigheter AB får i uppdrag att slutföra arbetet att bygga ny högstadieskola, Slottsskolan 7-9. Genom detta beslut upphävs kommunfullmäktiges beslut från 2016-04-18. Det nya förslaget till beslut förtydligar till exempel att en ny fritidsgård samt nya lokaler för kulturskolan ingår i projektet vilket förändrar kostnadsbilden för projektet. Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 198 mkr, därutöver är det investeringsmedlen beviljas motsvarande 12,8 mkr för inköp av inventarier till ny skolbyggnad, fritidsgård och kulturskola, 12,3 mkr för de engångskostnader som projektet ny Slottsskola medför samt bevilja 2 mkr för kommunikationsinsatser.

Redan innan beslutet var taget har uppbyggnad av de paviljonger som eleverna ska ha en väl fungerande skolgång under tiden skolbygget startat. Paviljongerna är placerade några hundra meter från Slottsskolan. Dessa kommer att stå klara till skolstarten i augusti. Kvar på ursprunglig plats kommer skolrestaurangen, sporthallen, aulan och C-huset (teknik, slöjd, hemkunskap och bild) stå orörda och fortsätta fungera som vanligt för eleverna. C-huset kommer att rivas när den nya skolbyggnaden står på plats där dessa verksamheter integreras i nya skolbyggnaden.

I och med beslutet kommer upphandling av entreprenör att påbörjas. Förväntad start av rivning sker i november. Om denna tidsplan håller kommer byggstarten ske i februari. Skolan, inklusive kulturskolan, planeras att vara inflyttningsklar till höstterminen 2019. Då återstår markarbetet kring skolgården, rivning av C-huset samt uppbyggnad av Fritidsgården. Det sistnämnda beräknas vara färdigbyggd till höstterminen 2020.

För den intresserade kommer fortlöpande information om byggnationen publiceras på kommunens hemsida under ingången Vingåker växer.


KONTAKT:

Sandra Mattsson, projektledare, 073 153 46 48, sandra@addac.se
Johan Bergdahl, administrativ chef Slottsskolan 7-9, 070 377 62 45, johan.bergdahl@vingakers.se
Maria Pestrea, kommunikationschef, 0151 191 19, maria.pestrea@vingaker.se

Fler nyheter