Bidrag till lovaktiviteter i Vingåkers kommun

Publicerad: 2018-01-18

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela ut medel för avgiftsfria lov- och sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år under åren 2018-2020. Vingåkers kommun har tilldelats totalt 835 000 kr i bidrag till 2018 års lovaktiviteter.

Bidragets storlek har räknats fram med hjälp av statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun.

Syftet med bidraget är att:
• stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans
och personlig utveckling under sommarlovet
• utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter
• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund

Kommunledningsförvaltningen/Område upplevelser ansvarar för förvaltningen av
bidraget. Lovaktiviteterna kan ses som ett komplement till de fritidsaktiviteter som
kommunen tillhandahåller inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Fler nyheter