Ströva i naturen

Tomsängen

Tomsängen är ett av de värdefullaste lövskogsområdena i västra Sörmland och samtidigt ett strövvänligt och attraktivt område för besökande. Här finns ihåliga gamla ekar, grova hålaspar och hasselbuskar i en blandning av vildvuxen lövskog och hagmark. Norra delen av området domineras av olikåldrig ädellövskog med ek, lönn, ask, lind och hassel. Om våren täcks marken av blommande blåsippa, liljekonvalj och harsyra.

Slingan är ca. 2 km lång och tar dig genom vackra hagmarker och längst med sjön.

Läs mer

Perstorpskogen

Perstorpsskogen utgörs av ett stort sammanhängande barrskogsområde. Huvuddelen av området är bevuxen med gammal, grov, överårig barrskog där många träd mäter ansenliga dimensioner. Skogen har en naturlig variation i slutenhet där fält- och bottenskiktet i de slutna partierna domineras av mossor där även arter som knärot och linnea är vanliga. Tidigare har det bedrivits ett blädningsskogsbruk, vilket gett upphov till en stor spridning på skogens ålder. Den dominerande åldern på skogen är 100-200 år.

Här finns två trevliga rundslingor, en 2,5 km lång och en 4 km lång.

Läs mer

Igelbålen

Kärrområdet norr om sjön Igelbålen är ett rikkärr med mycket höga botaniska värden. Vissa delar av kärret - mellan sjön och träspången - norr om sjön utgörs av förrädiska gungflymarker. Längre norrut blir marken fastare och bevuxen med starr, ris och örter. I kärrets öppna eller glest trädbevuxna delar växer ovanliga och kalkkrävande växter, däribland flera orkidéarter. Mossorna i kärret är typiska för rikkärr och flera ovanliga arter finns här.

En fin slinga tar dig runt sjön och reservatet, ca 2,5 km lång.

Läs mer

Länsstyrelsens Sörmland har samlat information om länets alla utflyktsmål i en utflyktsguide. Läs och inspireras!

På deras hemsida hittar du  också information om varje utflyktsmål.

Läs mer

Allemansrätten ger oss möjligheten att vistas ute i naturen men det betyder också att vi måste visa respekt för platserna vi besöker. Om du undrar vad det innebär kan du klicka här.

Läs mer

Centrala promenadstråk

Hälsans stig

Hälsans Stig är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan är 6 kilometer lång, varje kilometer är utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar. Karta och mer information om Hälsans stig hittar du på kommunens sida om folkhälsa. Karta kan du även hämta i tryckt format på Vingåkers bibliotek och Åbrogården.

Läs mer

De röda skyltarna

Vingåker har en stark konfektionshistoria - 23 röda skyltar som finns centralt runt om i Vingåker berättar olika historier om kläder. Karta finns att hämta på Vingåkers bibliotek, Vingåkers factory outlet samt turistbyrån (sommartid). Skyltarna är ett samarbete mellan Vingåkers kommun och Sörmlands museum. Klicka här för att ta dig vidare till Sörmlands museums hemsida (länken öppnas i ett nytt fönster).

Läs mer

Stadsvandra i Vingåker

Ta en promenad i samhället! Slingan längst med Vingåkersån är särskilt trevlig under våren och sommaren.

Vingåkers Turistinformation

Titel
Vingåkers turistinformation

Telefon
0151-193 51 (tisdag-fredag kl. 8-15)

E-post
turism@vingaker.se

Besöksadress
Säfstaholms slott
643 80 Vingåker

Öppettider
Tisdag-Söndag kl. 11.00-15.00
Måndag STÄNGT