Tomsängen

Tomsängen är ett av de värdefullaste lövskogsområdena i västra Sörmland och samtidigt ett strövvänligt och attraktivt område för besökande. Här finns ihåliga gamla ekar, grova hålaspar och hasselbuskar i en blandning av vildvuxen lövskog och hagmark. Norra delen av området domineras av olikåldrig ädellövskog med ek, lönn, ask, lind och hassel. Om våren täcks marken av blommande blåsippa, liljekonvalj och harsyra.

Läs mer

Perstorpsskogen

Perstorpsskogen utgörs av ett stort sammanhängande barrskogsområde. Huvuddelen av området är bevuxen med gammal, grov, överårig barrskog där många träd mäter ansenliga dimensioner. Skogen har en naturlig variation i slutenhet där fält- och bottenskiktet i de slutna partierna domineras av mossor där även arter som knärot och linnea är vanliga. Tidigare har det bedrivits ett blädningsskogsbruk, vilket gett upphov till en stor spridning på skogens ålder. Den dominerande åldern på skogen är 100-200 år.

Läs mer

Igelbålen

Kärrområdet norr om sjön Igelbålen är ett rikkärr med mycket höga botaniska värden. Vissa delar av kärret - mellan sjön och träspången - norr om sjön utgörs av förrädiska gungflymarker. Längre norrut blir marken fastare och bevuxen med starr, ris och örter. I kärrets öppna eller glest trädbevuxna delar växer ovanliga och kalkkrävande växter, däribland flera orkidéarter. Mossorna i kärret är typiska för rikkärr och flera ovanliga arter finns här.

Läs mer

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om naturreservaten i Sörmland och Vingåker.

Läs mer

Allemansrätten ger oss möjligheten att vistas ute i naturen men det betyder också att vi måste visa respekt för platserna vi besöker. Om du undrar vad det innebär kan du klicka här.

Läs mer