Roller och ansvar

För en effektiv och flexibel etablering krävs att olika aktörer samarbetar kring planering och insatser. Här är hittar du information om de aktörer som tillsammans har ansvar för nyanlända i Sverige.

Kommunerna
Kommunerna ska erbjuda praktisk hjälp vid bosättning, svenskundervisning (Sfi) samt minst 60 timmars samhällsorientering för nyanlända. Kommunerna har också ansvar för skola och barnomsorg samt äldreomsorgen där särskilda insatser kan behövas för nyanlända invandrare.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer som till exempel kommuner, företag och statliga myndigheter.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har ansvaret för att hjälpa nyanlända med att så snabbt som möjligt påbörja sin etablering i Sverige genom utbildning eller arbete.

Migrationsverket
Migrationsverket har bland annat ansvar för asylsökandes boende samt prövar ansökningar om uppehållstillstånd.

Försäkringskassan
Försäkringskassan registrerar de nyanlända i försäkringssystemet och betalar ut etableringsersättning och andra ersättningar till nyanlända. Försäkringskassan har också ett ansvar att samordna insatser kring individen inom rehabilitering.

Skatteverket
Skatteverket har bland annat till uppgift att folkbokföra nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
IVO:s uppgift är bland annat att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom socialtjänsten som i sin tur har ansvar för ensamkommande barn.