Ung Integration

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för omsorgen om de ensamkommande barnen som är under 18 år och som kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

Avgjutning av händer och böckerVingåkers kommun startade mottagande för ensamkommande barn och unga HVB Fenix (hem för vård och boende) februari 2011. Under många år hade vi flera HVB-boenden och idag driver kommunen enheten Ung Integration som har HVB-boendet Pegasus och stödboende Atlas.

HVB-boendet Pegasus erbjuder trygg och strukturerad psykosocialt stöd, omsorg, social träning inklusive läxhjälp. Arbetet sker systematiskt och målmedvetet med ungdomarnas delaktighet i fokus. Varje ungdom har en kontaktperson som ansvarar för att den ungdomen får vägledning i meningsfullt vardagsliv. Det kan innebära grundläggande introduktion till samhällets normer och värderingar, skolgång och läxläsning, praktiska färdigheter i matlagning och ekonomihantering.

Stödboende Atlas är gruppboende för ensamkommande ungdomar i åldrarna 17-20 år. För att placera minderåriga ungdomar på stödboende ska särskilda skäl föreligga och ungdomen bedöms ha en god förmåga att klara sig själv. Vi erbjuder ett boende med vuxenstöd och en trygg miljö som främjar självständighet och daglig sysselsättning såsom skola eller yrkesinriktad utbildning.

Ung Integration erbjuder också lägenheter som kommunen hyr för ungdomarna som är längre fram i sin utveckling. Ungdomarna ges stöd i skolarbetet och får vägledning gällande samhällskontakter, vårdkontakter och ekonomi. Boendet kräver därför ett stort mått av självständighet hos ungdomarna.

Alla insatser är enligt individuella behov och förutsättningar. Utifrån socialtjänstens vårdplan utarbetas en genomförandeplan som följs upp regelbundet med möten med socialsekreteraren, ungdomen och personal på stödboendet.

HVB-boendet Pegasus

Stödboende Atlas

Integrationssamordnare

Enhetschef, Ung Integration