Tillsammans – Föräldrakurs

Introduktion
Föräldrar har stor betydelse för sina barns fysiska och psykiska hälsa och för hur de klarar sin skolgång. Varje kommun i Sverige erbjuder sina invånare föräldrastöd i form av föräldrakurser.

Föräldrastödskurserna är till för att stärka föräldrar i deras föräldraskap och stärka relationen mellan föräldrar och deras barn.

I Vingåkers kommun finns det en liten andel av utlandsfödda föräldrar som inte deltar i föräldrakurserna på grund av att informationen enbart ges på svenska. Därför samarbetar Vingåkers kommun och Humana i programmet Connect och erbjuder information på modersmål.

Projektet Tillsammans
Tillsammans-projektet syftar till att kulturanpassa och erbjuda föräldrastödskurs till arabisk-, somalisk-, dari- och tigrinjatalande föräldrar som bor i Vingåker.

Kulturanpassat föräldraskapsstöd handlar om att underlätta för utlandsfödda föräldrar i vardagen. Vi strävar efter att ha en bra dialog med föräldrarna.

Den första omgången startade under februari-mars 2019. Föräldrar som vill delta kommer bli ombedda att svara på frågor vid kursstart samt efter avslutad kurs. Detta för att kunna utvärdera kursen. En ny kursomgång startar hösten 2019 där kursen har fått en träff mer än tidigare kursomgång för att diskutera Barnkonventionen samt våld i familjer. Socialsekreterare startar och avslutar kursen med teori, praktiska tillämpningar och diskussion.

Tiderna för kursen
Kursen kommer att ges en gång i veckan på kvällstid (tio veckor) och olika perioder. Alla föräldrar kan inte gå samtidigt så en del föräldrar kommer att få vänta lite på att börja. Kurserna ges i grupp på max sexton personer.

Andra tjänster

  • De föräldrar som behöver barnpassning kan få det.
  • Föräldrar som behöver hjälp med att läsa brev eller fylla i blanketter kommer att få hjälp med det i samband med kursen.
  • Föräldrar som går på kursen kommer att bjudas på fika.

Programmet Connect
Connect är ett anknytningsbasserat program för stöd till föräldrar och bygger på grundläggande principer som relationer, kommunikationsmönster, anknytning och samspel mellan barn och föräldrar samt människans utveckling genom livet.

Målet är att utveckla och förbättra relationen och kommunikationen samt minska stress och konflikter i familjen. Kursen ger föräldrarna nya verktyg och förståelse för vilka behov som ligger bakom barnens beteende.

Kursen är kostnadsfri.

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett diplom.

Avslutningsfest föräldrakurs