Föräldrastöd

Tillsammans – föräldrakurs

Introduktion
Föräldrar har stor betydelse för sina barns fysiska och psykiska hälsa och för hur de klarar sin skolgång. Varje kommun i Sverige erbjuder sina invånare föräldrastöd i form av föräldrakurser.

Föräldrastödskurserna är till för att stärka föräldrar i deras föräldraskap och stärka relationen mellan föräldrar och deras barn.

I Vingåkers kommun finns det en liten andel av utlandsfödda föräldrar som inte deltar i föräldrakurserna på grund av att informationen enbart ges på svenska. Därför samarbetar Vingåkers kommun och Humana i programmet Connect och erbjuder information på modersmål.

Projektet Tillsammans
Tillsammans-projektet syftar till att kulturanpassa och erbjuda föräldrastödskurs till arabisk-, somalisk-, dari- och tigrinjatalande föräldrar som bor i Vingåker.

Kulturanpassat föräldraskapsstöd handlar om att underlätta för utlandsfödda föräldrar i vardagen. Vi strävar efter att ha en bra dialog med föräldrarna.

Den första omgången startade under februari-mars 2019. Föräldrar som vill delta kommer bli ombedda att svara på frågor vid kursstart samt efter avslutad kurs. Detta för att kunna utvärdera kursen. En ny kursomgång startar hösten 2019 där kursen har fått en träff mer än tidigare kursomgång för att diskutera Barnkonventionen samt våld i familjer. Socialsekreterare startar och avslutar kursen med teori, praktiska tillämpningar och diskussion.

Tiderna för kursen
Kursen kommer att ges en gång i veckan på kvällstid (tio veckor) och olika perioder. Alla föräldrar kan inte gå samtidigt så en del föräldrar kommer att få vänta lite på att börja. Kurserna ges i grupp på max sexton personer.

Andra tjänster

  • De föräldrar som behöver barnpassning kan få det.
  • Föräldrar som behöver hjälp med att läsa brev eller fylla i blanketter kommer att få hjälp med det i samband med kursen.
  • Föräldrar som går på kursen kommer att bjudas på fika.

Programmet Connect
Connect är ett anknytningsbasserat program för stöd till föräldrar och bygger på grundläggande principer som relationer, kommunikationsmönster, anknytning och samspel mellan barn och föräldrar samt människans utveckling genom livet.

Målet är att utveckla och förbättra relationen och kommunikationen samt minska stress och konflikter i familjen. Kursen ger föräldrarna nya verktyg och förståelse för vilka behov som ligger bakom barnens beteende.

Kursen är kostnadsfri.

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett diplom.

Avslutningsfest föräldrakurs

Föräldrakurs "Älskade barn"

Under flera år i rad har vi haft ett gott samarbete med Studiefrämjandet och bedrivit föräldrakurs Älskade barn för asylsökande föräldrar. Vi hade en paus på nästan ett år men nu det är dags att fortsätta i andra former – föräldrakurs Älskade barn för arabisktalande föräldrar.

Flera asylsökande familjer har fått en kurs om hur man använder digitala medel för att träffas på Teams eller Skype. Det är ett nytt sätt att hålla kontakt med varandra och hur vi som föräldrar kan stödja varandra med hjälp av digitala medel.

Kursen Älskade barn för asylsökande föräldrar har en stor betydelse för intresserade föräldrar. Nya kunskaper om hur familjeliv fungerar i Sverige, vilka rättigheter/skyldigheter har barn/föräldrar och vilken roll socialtjänsten har i relationer mellan barn och föräldrarna. Vi diskuterar svåra frågor som heder och skam och hur vi vuxna bör kommunicera med barn i svåra situationer. Hur kan vi som föräldrar skapa förutsättningar för barn att de ska komma till tal utan att styra föräldrarna.

Det är svårt eftersom det är nytt och annorlunda i jämförelse med det föräldraskap som många föräldrar haft tidigare.

En fördel för deltagare är att kommunikationen sker på modersmål och att det finns möjlighet att uttala sig på eget språk. Alla har rätt att bli förstådd!

Föräldraklubben Dialog

Under två år arbetade vi systematiskt med föräldraskapsstöd för utrikesfödda föräldrar på modersmål som arabiska, somaliska, tigrinja, dari, kurmanji och sorani. Projektet Tillsammans avslutades i juni 2020 men behovet av föräldraskapsstöd finns kvar. Många föräldrar som gick föräldrakurs via projektet upplever att nya kunskaper stärker de som föräldrar, harmoniserar familjerelationen och många utrycker en stor vilja att fortsätta träffas.

Gruppledarna träffades två gånger för att diskutera behovet och vi har fått utbildning om innehållet av materialet. Vi valde ett namn som betyder att reflektera och tänka tillsammans och det kräver träning – det ska vi göra med föräldrarna!

Vi erbjuder ett program som innehåller reflektion om sig själv som förälder och om sitt eget föräldraledarskap. Vi fördjupar kunskaper om barns rättigheter och integritet, självkänsla och självförtroende. Vi ger föräldrarna kvalificerad rådgivning och praktisk hjälp till föräldrarna i frågor om barnets uppväxt och utveckling, konkreta tips på hur du som förälder kan stärka relationerna inom familjen.

Föräldraklubben Dialog startas 2020-11-03. För mer information, kontakta integrationsenheten.

Områdeschef, Integration

Namn
Liudmila Holm

Telefon
0151-193 56

E-post
ludmila.holm@vingaker.se