Stödgrupp (POSOM)

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och syftar till att förebygga social ohälsa på sikt för människor som varit med om stora olyckor, katastrofer och liknande traumatiska händelser. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), ska varje kommun ha en POSOM-organisation. Det är upp till varje kommun att organisera POSOM utifrån sina förutsättningar och behov.
Inom POSOM finns kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det psykosociala planet.

POSOM arbetar aldrig direkt på en olycksplats och eller med fysiskt skadade personer. POSOM ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa vidare till rätt person eller instans. Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum. POSOM-organisationen består av en ledningsgrupp och stödpersoner som aktivt ska arbeta på det lokala planet. Stödpersonerna kan arbeta enskilt eller i grupp, beroende på vilken händelse man ställs inför.

I POSOM:s ledningsgrupp ingår representanter från kommunens socialtjänst, räddningstjänsten, polisen, Vårdcentralen i Vingåker, Svenska Kyrkan och Ekbackskyrkan. Ledningsgruppens huvudsakliga uppgift är att samordna POSOM:s arbete i händelse av olyckor och andra extraordinära händelser. Ledningsgruppen har till sitt förfogande ett antal frivilliga kontaktpersoner som ska kunna agera i anslutning till olyckor och större tillbud.

Sammankallande chef för POSOM

Socialchef

Namn
Marjo Koivumaa Koistinen

Telefon
0151-193 90

E-post
marjo.koivumaa@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80 Vingåker