Krisberedskap och civilförsvar

Kommunens krisberedskap

Om något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Vingåkers kommun ska enligt lag ha en beredskap för att hantera händelser längs hela hotskalan – allt från störningar i verksamheter till så kallade extraordinära händelser både i fredstid och vid höjd beredskap (vid krigsfara). Hur förbereder du dig till exempel för ett större elavbrott, och vad kan du förvänta dig för stöd av kommunen?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med krisberedskap och krishantering avses händelser som drabbar stora delar av samhället. Kommunen arbetar kontinuerligt med att planera och förbereda sig för eventuella krishändelser och för att minska sårbarheten. Detta för att kunna upprätthålla en väl fungerande organisation och god samhällsservice även i en krissituation.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och näringsliv agera tillsammans. Det handlar om att vi ska kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar. Krisberedskap och samordning gäller för kommunen som organisation men också inom kommunens geografiska område. Kommunen ska alltså verka för att stärka samverkan mellan alla samhällsviktiga aktörer inom kommunens gränser och kunna ge en samlad lägesbild i händelse av en kris.

Vingåkers kommun har en av kommunstyrelsen fastställd risk- och sårbarhetsanalys samt en plan för hantering av extraordinära händelser, som styr vårt arbete med krisberedskap.  Där analyseras de risker som vårt samhälle utsätts för så som vattenbrist, elbortfall, storm, värmebortfall och pandemi och hur vi ska arbeta för att kunna hantera dessa risker så bra som möjligt.

Vi arbetar hela tiden med att förbereda oss för det värsta, och planera för hur dessa risker kan hanteras på bästa sätt. Det finns även en krisledningsplan där det framgår hur kommunen ska hantera kriser.

Podden gör nedslag i delar av samhället som är dagens civila försvar. Men framför allt ger Skärpt läge utrymme för diskussioner om hur det civila försvaret byggs upp på bästa sätt. Podden ger även tips på hur du kan engagera dig i det civila försvaret eller stärka din egen hemberedskap.

Läs mer