Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en samverkan mellan olika aktörer i Vingåkersbyggden. Syftet är att effektivisera det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på ett kunskapsbaserat sätt. Detta görs genom gemensam kartläggning av otrygghetsskapande händelser, kort-och långsiktiga analyser, gemensamma åtgärder mot aktuella problembilder, uppföljning samt återkoppling ut till berörda verksamheter. EST avses primärt förebygga otrygghet som påverkar allmänheten i det offentliga rummet. Med grund i kartläggningen leder EST kontinuerligt till flera brottsförebyggande insatser. Nedan listas ett urval.

  • Väktarbevakning och polisnärvaro har anpassats efter aktuella lägesbilder.
  • En större insats med ökad vuxennärvaro och ändringar i den fysiska miljön har genomförts för att förhindra otrygghetsskapande samlingar på en särskild plats.
  • Platser som upplevts särskilt otrygga på grund av bristande belysning, nedskräpning eller skadegörelse har åtgärdats.
  • Trafiksäkerhetsåtgärder har vidtagits kring platser med fortkörande fordon så som A-traktorer och mopeder.

Du kan också vara en del av brottsförebyggande arbete genom att delge information om till exempel skadegörelse och otrygga platser till trygg@vingaker.se