Folkhälsoberedning och Folkhälsopolicy

Folkhälsoberedning

Folkhälsoberedningen ansvarar för att bevaka och stimulera folkhälsoarbetet på kommunen. Arbetet är förvaltningsövergripande med frågor där minst två förvaltningar ingår. Beredningens arbete utgår från de 11 nationella målområdena för folkhälsa och från kommunens folkhälsopolicy.

Folkhälsoberedningens uppgifter är bland annat att:

  • Följa folkhälsans utveckling i kommunen.
  • Varje år ta fram en sammanställning av kommunens folkhälsoarbete.
  • Ta fram förslag och besluta om åtgärder och aktiviteter som stärker kommunens folkhälsa.

Folkhälsoberedningen sammanträder 3 gånger per år. Ledamöter i beredningen är ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Folkhälsopolicy

Vingåkers kommun har sedan hösten 2016 en folkhälsopolicy. Policyn beskriver hur folkhälsoarbetet i kommunen
ska gå till och vad som ska prioriteras.

Folkhälsopolicyn utgår från nationell folkhälsopolitik och hälsoläget i Vingåkers kommun. Arbetet för att stärka medborgarnas livsvillkor pekas här ut som särskilt viktigt. Följande områden ska prioriteras i folkhälsoarbetet:

  • Ekonomiska och sociala förutsättningar
  • Utbildningsnivå
  • Sysselsättning
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Psykisk hälsa

Miljö- och folkhälsosamordnare