Folkhälsan i Vingåkers kommun

I vår kommun har vi en folkhälsosamordnare som arbetar med folkhälsan i kommunen. Arbetet innebär att studera folkhälsan över tid och utifrån en helhetsbild ta fram strategier för hur kommunen ska arbeta.

En rad faktorer påverkar hur folkhälsan ser ut, bland annat rör det sig om levnadsvanor, livsvillkor och de förutsättningar som finns i samhället. Det övergripande målet är att det ska finnas en god och jämlik folkhälsa i samhället med friska invånare.

Folkhälsoarbetet utgår från kommunens folkhälsopolicy. Den grundar sig i de nationella folkhälsomålen och en beskrivning av hälsoläget i kommunen. Folkhälsoberedningen leder tillsammans med kommunens olika nämnder arbetet med folkhälsopolicyn.

Läs mer här om folkhälsoberedning och folkhälsopolicyn.

Miljö- och folkhälsosamordnare