Folkhälsa

Hälsa är individrelaterat medan folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. God folkhälsa är en resurs för samhället medan hälsa är en resurs för individen. Människan värderar hälsan högt och hälsan påverkar i allra högsta grad vår livskvalitet.

Levnadsvanor såsom kost, fysisk aktivitet, rökning och hög alkoholkonsumtion har stor betydelse för risken att drabbas av ohälsa. Även livsvillkor, socialt nätverk och faktorer som kön, ålder och arv påverkar.

En betydande del av olika problem och sjukdomar kan förebyggas med hjälp av hälsofrämjande och förebyggande arbete.

En rad faktorer påverkar hur folkhälsan ser ut, bland annat rör det sig om levnadsvanor, livsvillkor och de förutsättningar som finns i samhället. Det övergripande målet är att det ska finnas en god och jämlik folkhälsa i samhället med friska invånare.

Folkhälsoarbetet utgår från kommunens folkhälsopolicy. Den grundar sig i de nationella folkhälsomålen och en beskrivning av hälsoläget i kommunen. Folkhälsoberedningen leder tillsammans med kommunens olika nämnder arbetet med folkhälsopolicyn.

Folkhälsoberedning och folkhälsopolicy

Folkhälsopolicy Vingåkers kommun