Teknik för olika avloppslösningar

Idag finns det många olika tekniker för att rena avloppsvatten. Lagstiftningen ställer krav på funktion (rening av avloppsvatten) men valet av teknik är helt upp till fastighetsägaren. Välj ett avloppssystem som passar dina önskemål, platsens förutsättningar och som uppfyller kraven på miljö- och hälsoskydd.

Idag finns det även tekniker som möjliggör kretslopp av näringsämnen. Slammet blir på så vis en resurs istället för ett avfall.

Avloppsguiden – teknikvalsbroschyr

Slamavskiljare

Infiltration

Markbädd

Kompaktfilter och biomoduler

Minireningsverk

Fosforfilter

Kemisk fällning

Kretsloppsanpassade lösningar