Skyddsnivåer och reningskrav

När en ansökan för enskilt avlopp kommer in till miljökontoret görs bedömningar alltid i det enskilda fallet. Bedömningarna görs utifrån två perspektiv; miljöskydd och hälsoskydd, samt två skyddsnivåer; normal respektive hög. Beroende på bedömningar kommer olika krav på rening av avloppsvatten att ställas.

Miljöskydd

Större delen av sjöarna i Vingåkers kommun har problem med övergödning och syrefattiga förhållanden. Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor till våra sjöar och vattendrag.

Om din avloppsanläggning ligger inom 100 meter till sjöar och vattendrag kommer hög skyddsnivå att tillämpas. Har anläggningen en ett längre avstånd kan normal skyddsnivå tillämpas.

Vid normal skyddsnivå ska anläggningen uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7 och minst 70 % reduktion av fosfor.

Vid hög skyddsnivå ska anläggningen uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7, minst 90 % reduktion av fosfor och minst 50 % reduktion av kväve.

Om avloppsanläggningen är CE-märkt hittar ni dess reningskapacitet i prestandadeklarationen.

Hälsoskydd  

Dricksvatten är en dyrbar naturresurs som kräver god hushållning. När enskilt avlopp ska anläggas får den alltså inte riskera att kontaminera grundvatten eller lokal vattentäkt. Förorenat och otjänligt dricksvatten kan sprida sjukdomar.

Vid andra tillfällen där människor och djur kan tänkas komma i kontakt med renat avloppsvatten bör det utgående vattnet inte ha högre bakteriehalter än vad som anses vara badvattenkvalité.

Om den planerade avloppsanläggningen ligger i ett tätbebyggt område eller om det är nära till vattentäkt kan vi ställa krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd. Då ska det renade avloppsvattnet ha ytterligare reducerad bakteriehalt än badvattenkvalité.