Anlägga enskilt avlopp

Att anlägga enskilt avlopp kräver en del planering och det kan ta en stund innan det är dags att sätta spaden i backen. Var därför ute i god tid med din ansökan.

När en ansökan om tillstånd kommer in till miljökontoret och ska behandlas görs bedömningarna alltid utifrån det enskilda fallet. I vår bedömningsprocess är Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (2016) vägledande. Där ligger fokusen på avloppsanläggningens funktion i förhållande till fastighetens förutsättningar och omgivning. Det kan exempelvis innebära att om er fastighet gränsar till ett känsligt lokalt vattendrag eller ligger nära en dricksvattentäkt kan det ställas högre krav på avloppsanläggningens reningsfunktion och robusthet.

Det kan även vara bra att kolla med länsstyrelsen om närliggande kulturmiljö eller fornminne innan man ansöker om tillstånd. Om avloppsanläggningen riskerar att påverka kulturmiljön eller fornminnet kan miljökontorets tillstånd för enskilt avlopp eventuellt inte utnyttjas.

Tips! För att handläggningen av din ansökan eller anmälan ska gå så smidigt som möjligt ska den innehålla följande:

  • En komplett ansökningsblankett.
  • En situationsplan över fastigheten som visar anordningens samtliga delar samt var de kommer att placeras i förhållande till dricksvattenbrunnar, fastighetsgräns och eventuellt diken eller andra vattenförekomster.
  • En sektionsritning som beskriver hur anordningen kommer att se ut i tvärsnitt. Där ska det framgå lutning på rören samt anläggningens avstånd till grundvatten och/eller berg.
  • Om du planerar att anlägga en infiltrationsbädd ska en jordartsanalys (antingen siktanalys eller perkolationstest) göras och bifogas för att redovisa markens infiltrationskapacitet.
  • Teknisk beskrivning som visar vad det är för typ av produkt du är intresserad av samt beskrivning av funktion och dokumentation av reningseffektivitet. Om avloppsanläggningen är CE-märkt ska det finnas en prestandadeklaration.

Miljökontoret tillhandahåller gärna kartunderlag för situationsplanen.

Processen av att anlägga ett avlopp

Verksamma entreprenörer i Vingåkers kommun

De vanligaste avgifterna som kommunen tar vid handläggning

E-tjänster och blanketter