Anlägga enskilt avlopp

Är det ett bostadshus som ska anslutas till en avloppsanordning med vattentoalett dimensioneras anordningen för ett hushåll med 5 personer. Ingen skillnad görs om det är avlopp från fritidshus eller permanentboende.

Om du planerar att anlägga en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) ska du anmäla detta. För en del områden i kommunen krävs tillstånd även för anläggande av avloppsanläggning utan WC. Ta reda på vad som gäller för din fastighet.

En anmälan ska även göras om du ändrar en tillståndspliktig anordning om ändringen medför att mängd eller sammansättning av avloppsvattnet ändras.

En ansökan om tillstånd görs, liksom en anmälan, till Samhällsbyggnadsnämnden. Kraven på anmälan och ansökan om tillstånd är i princip densamma.

För att handläggningen av din ansökan eller anmälan ska gå så smidigt som möjligt ska den innehålla följande

  • En komplett blankett.
  • En situationsplan över fastigheten som visar anordningens samtliga delar samt var de kommer att placeras i förhållande till dricksvattenbrunnar, fastighetsgräns och eventuella diken eller andra vattenförekomster.
  • En sektionsritning som beskriver hur anordningen kommer att se ut i tvärsnitt, samt förhållandet till grundvatten och/eller berg.
  • Om du planerar att anlägga en infiltrationsbädd ska en jordartsanalys för bestämning av markens infiltrationskapacitet bifogas.

Miljökontoret tillhandahåller gärna kartunderlag för situationsplanen.

 

Processen av att anlägga ett avlopp

Verksamma entreprenörer i Vingåkers kommun

De vanligaste avgifterna som kommunen tar vid handläggning

E-tjänster och blanketter (Länkarna öppnas i en ny flik.

Beskrivning

Checklista med vad som behövs på en situationsplan när du ansöker om att anlägga nytt avlopp.

Beskrivning

Exempel på hur en sektion bör vara när du ansöker om att anlägga ett nytt avlopp.

Har du frågor om avlopp? Kontakta då en miljöinspektör!

Miljöinspektör

Telefon
0151-191 00 (växeln)

E-post
miljo@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10 A
643 80 Vingåker