Enskilt avlopp

Sveriges miljömål är centrala i Vingåkers kommuns arbete med enskilda avlopp. Våra miljöinspektörer arbetar framförallt med miljömålen Grundvatten av god kvalité, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag. Tillsammans med fastighetsägare och entreprenörer kan vi skapa en hållbar utveckling och lämna över ett samhälle befriat från stora miljöproblem till nästa generation.

Avloppsvattnet från ditt hushåll innehåller en rad olika ämnen som inte är nyttiga att släppa ut rakt i naturen och av den anledningen klassas enskilt avlopp som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Sedan 1969 är det krav på längre gående rening än enbart slamavskiljare.  Otillräcklig rening av avloppsvatten riskerar både smittspridning och övergödning i våra sjöar och vattendrag.

Lagstiftningen

Kortfattat ställer vår miljölagstiftning krav på att rena eller ta hand om avloppsvatten så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön. För att anlägga en enskild avloppsanordning för vattentoalett (WC) och bad-, disk- och tvättvatten (BDT) behöver du tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden.

För en avloppsanläggning som endast tar emot BDT-vatten räcker det ofta med en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Det finns dock undantag där vissa områden ligger under särskilda bestämmelser. Se Vingåkers kommuns lokala föreskrifter för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

En anmälan ska göras om du ändrar en tillståndspliktig anordning om ändringen medför att mängd eller sammansättning av avloppsvattnet ändras. Observera även att det inte görs någon skillnad på fritids- och permanentboende när det kommer till krav på rening av avloppsvatten.

Fastighetsägarens ansvar

Denna text riktar sig främst till dig som har/planerar enskilt avlopp och som inte har möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det är du som fastighetsägare som ansvarar över att den enskilda avloppsanordningen uppfyller miljölagstiftningens krav och regler. Det innebär bland annat att anläggningen ska ha tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden och ha god reningsfunktion.

I tillståndet ställs det även ett kunskapskrav. Många fastighetsägare tar hjälp av entreprenörer för att säkerställa funktion och skick vid installation/uppdatering av den enskilda avloppsanläggningen.

I det längre perspektivet är det bra att du som driver anläggningen har grundläggande kunskap kring hur avloppsanordningen fungerar och kan göra en bedömning om det är något som behöver åtgärdas.

Kontrollera ditt avlopp

För att göra det lättare för dig som fastighetsägare att göra en bedömning av din avloppsanläggning har Avloppsguiden gjort checklistan “Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”. Med hjälp av den kan du kontrollera om ditt avlopp uppfyller de grundläggande kraven eller om något behöver åtgärdas.

Om du behöver åtgärda din befintliga anläggning eller anlägga ett helt nytt avloppsystem kan du klicka på länken ”att anlägga enskilt avlopp”. Där hittar du mer information om ansökningsprocessen i Vingåkers kommun. Om du är intresserad av tips och råd för hur man kan tänka kring planering, avloppstekniker och inköp av produkter finns det på avloppsguidens hemsida. Hemsidan är tänkt att underlätta för er fastighetsägare.

Tillsyn

Då enskilda avlopp är en tillståndspliktig verksamhet utför samhällsbyggnadsnämnden tillsyn.

Tillsynen ska fungera som ett styrmedel för att främja hållbar utveckling. Från ett miljö- och hälsoperspektiv handlar det om att upptäcka avvikelser som riskerar att påverka människors hälsa och miljön samt möjlighet till åtgärder. Från ett medborgarperspektiv handlar det även om att olika fastighetsägare ska driva sina avloppsanläggningar på samma villkor.

Tillsynen sker främst områdesvis och när det är dags för ditt område skickas ett informationsbrev ut.

Klicka här för att läsa mer om inventeringen av enskilda avlopp i Vingåkers kommun.

Miljö- och hälsoskydd

Som nämnt ovan är det viktigt att förhindra smittspridning och övergödning så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Hälsa: Avloppsvatten, framför allt från WC, kan innehålla sjukdomsalstrande mikroorganismer och därför är det viktigt att förhindra att orenat avloppsvatten når yt- och grundvatten som sedan kan komma att konsumeras.

Även spillvatten från BDT bör genomgå någon form av rening då det kan innehålla bland annat hushållskemikalier och läkemedelsrester.

Miljö: Avloppsvatten har ofta höga halter av näringsämnen som exempelvis fosfor och kväve. När orenat avloppsvatten släpps ut i naturen skapar det ett överskott av näringsämnen i våra sjöar och vattendrag. Denna obalans benämns ofta som övergödning.

Övergödning bär i sin tur med sig ekologiska konsekvenser som algblomning, syrebrist och bottendöd.

Mer information om skyddsnivåer och reningskrav.

Ansöka om dispens – undantag från renhållningsföreskriften

Om man av någon anledning vill frångå Vingåkers kommuns renhållningsföreskrifter, så måste man ansöka om dispens. Ansökan ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun där den prövas av kommunens miljöinspektörer. Mer information om vilka dispenser du kan ansöka om.

Att anlägga enskilt avlopp

Om du vill anlägga en avloppsanordning med en vattentoalett ansluten ska du alltid ansöka om tillstånd. Tillstånd krävs även om du vill ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning. Likaså krävs tillstånd om du byter ut eller anlägger ny efterföljande rening, till exempel infiltrationsbädden.

Läs mer om hur du ansöker om att anlägga ett enskilt avlopp genom att klicka här.

Avloppsinventering i Vingåkers kommun

I Vingåkers kommun finns cirka 2 600 fastigheter med enskilda avlopp. Många av dessa avloppsanläggningar renar inte avloppsvattnet tillräckligt. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan orsaka smittspridning samt övergödning och syrebrist i sjöar och vattendrag. Dåligt renat avloppsvatten kan även förorena dricksvattenbrunnar i närheten.

För att säkerställa att alla avloppsanläggningar uppfyller lagstiftningens krav och renar avloppsvattnet tillräckligt genomförs en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Vingåkers kommun. Inventeringen genomförs områdesvis och hela kommunen kommer att inventeras.

Vid inventering går processen vanligen till enligt följande:

1. En skrivelse tillsammans med en vatten- och avloppsdeklaration skickas ut.
2. Inkommen deklaration granskas.
3. Eventuell inspektion genomförs.
4. Bedömning görs och beslut eller skrivelse skickas ut.

Du som berörs av en inventering kommer att få information utskickad när det är dags.
Läs mer om hur du kontrollerar ditt avlopp själv på avloppsguiden.se.