Enskilt avlopp

Avloppsvattnet från ditt hushåll innehåller en rad olika ämnen som inte är nyttiga att släppa rakt ut i naturen. Till exempel innehåller avloppsvattnet bakterier som riskerar att smitta människor och djur när de når yt- och grundvatten. Avloppsvattnet innehåller även ämnen som vid nedbrytning kräver syre.

Tillförs det stora mängder syrekrävande ämnen ut i våra sjöar och vattendrag kan syrebrist uppstå. I avloppsvattnet finns även övergödande ämnen som kväve och fosfor. De gödande ämnena medför att det växer mer i våra sjöar och vattendrag, vilket i sin tur leder till att det går åt mer syre för att bryta ner växtligheten.

Kontrollera ditt avlopp

Du som släpper ut avloppsvatten har ansvaret att se till att det renas enligt lagstiftningens krav. Genom att gå igenom din avloppsanläggning med hjälp av Avloppsguidens checklista “Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” kan du kontrollera om ditt avlopp uppfyller de grundläggande kraven.  Om ditt avlopp har brister behöver dessa åtgärdas.
Klicka på länken här för att komma till sidan  Att anlägga enskilt avlopp.

Teknik för avloppsrening

Det finns en mängd olika reningstekniker för avloppsvatten.

Klicka här för att läsa mer om tekniker för rening av avlopp
För ytterligare information om de olika teknikerna – klicka här på Avloppsguiden.

Kretsloppsanpassade lösningar

I vårt avloppsvatten finns stora mängder näringsämnen. Istället för att släppa ut näringen till våra sjöar och vattendrag där den orsakar problem som övergödning, kan vi istället återföra näringen till jordbruksmark. Där får näringen istället göra nytta som viktigt gödningsmedel. På så sätt skapar vi kretslopp.
Till allra största del finns näringen i avloppsvattnet i klosettvattendelen – det vill säga i vårt och urin och vår avföring. För att få en kretsloppsanpassad avloppslösning behöver man alltså sortera ut toalettvattnet eller urindelen ifrån det övriga avloppsvattnet från hushållet (det vill säga vårt bad-, disk- och tvättvatten). Detta kan exempelvis göras genom installation av snålspolande WC till sluten tank, en urinsorterande vattentoalett eller genom en torr toalettlösning (till exempel mulltoa).
Läs mer om kretsloppsanpassade lösningar genom att klicka här.

Skyddsnivåer och reningskrav

Större delen av sjöarna i Vingåkers kommun har problem med övergödning och syrefattiga förhållanden. Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor till våra sjöar och vattendrag.
Läs mer om reningskraven och miljö- och hälsoskydd för övergödning genom att klicka här.

Ansöka om dispens – undantag från renhållningsföreskriften

Om man av någon anledning vill frångå Vingåkers kommuns renhållningsföreskrifter, så måste man ansöka om dispens. Ansökan ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun där den prövas av kommunens miljöinspektörer.
Klicka här om du vill läsa om vilka dispenser du kan ansöka om.

Att anlägga enskilt avlopp

Om du vill anlägga en avloppsanordning med en vattentoalett ansluten ska du alltid ansöka om tillstånd. Tillstånd krävs även om du vill ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning. Likaså krävs tillstånd om du byter ut eller anlägger ny efterföljande rening, till exempel infiltrationsbädden.

Läs mer om hur du ansöker om att anlägga ett enskilt avlopp genom att klicka här.

Avloppsinventering i Vingåkers kommun

I Vingåkers kommun finns cirka 2 600 fastigheter med enskilda avlopp. Många av dessa avloppsanläggningar renar inte avloppsvattnet tillräckligt. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan orsaka smittspridning samt övergödning och syrebrist i sjöar och vattendrag. Dåligt renat avloppsvatten kan även förorena dricksvattenbrunnar i närheten.

För att säkerställa att alla avloppsanläggningar uppfyller lagstiftningens krav och renar avloppsvattnet tillräckligt genomförs en inventering av enskilda avloppsanläggningar i Vingåkers kommun. Inventeringen genomförs områdesvis och hela kommunen kommer att inventeras.

Vid inventering går processen vanligen till enligt följande:

1. En skrivelse tillsammans med en vatten- och avloppsdeklaration skickas ut.
2. Inkommen deklaration granskas.
3. Eventuell inspektion genomförs.
4. Bedömning görs och beslut eller skrivelse skickas ut.

Du som berörs av en inventering kommer att få information utskickad när det är dags.
Läs mer om hur du kontrollerar ditt avlopp själv på avloppsguiden.se.