Dricksvatten

Dricksvattenbrunnar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och som brunnsägare bör du ta vattenprover regelbundet.

Vattenkvalitén kan förändras över tid även om det inte är märkbart i form av smak, lukt eller färg. För att undvika hälsorisker rekommenderar livsmedelsverket att enskilda dricksvattenbrunnar ska provtas minst var tredje år.

Observera att Livsmedelsverket uppmanar till ett tätare provtagningsintervall om ni har små barn i hushållet. Detta anses vara extra viktigt då små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, exempelvis fluorid, bly, mangan och nitrit.

Vattenanalys

För att analysera ditt dricksvatten behöver du lämna in vattenprover till ett ackrediterat laboratorium.

I Vingåkers kommun anlitar vi Eurofins. Det innebär att Vingåkers kommun står för transport av vattenprover till Eurofins. Lämna då in dina provflaskor senast klockan 12.00, måndagar jämna veckor, i kommunhusets reception. Provflaskor beställer du direkt från Eurofins hemsida.

Vid vattenanalys undersöker man förekomsten av mikroorganismer och kemiska ämnen men även vattnets fysikaliska egenskaper. Resultatet från analysen kommer att bedömas som antingen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Behöver du råd inför din provtagning är du alltid välkommen att kontakta en miljöinspektör på bygg- och miljöavdelningen.

Åtgärder

Om ditt vattenprov visar sig vara tjänligt med anmärkning eller till och med otjänligt är det brunnsägaren som är ansvarig för att inrätta åtgärder för att säkerställa god vattenkvalité.

Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.

För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

För vidare information och rådgivning för dig med enskild vattenanläggning hänvisar vi till livsmedelsverket.

Borrning av enskild vattentäkt

Att borra efter vatten för en till två hushåll är inte anmälningspliktigt men det finns några viktiga punkter att tänka på. Läs mer om borrning av enskild vattentäkt.