Dricksvatten

Dricksvattenbrunnar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och som brunnsägare bör du ta vattenprover regelbundet.

Vattenkvalitén kan förändras över tid även om det inte är märkbart i form av smak, lukt eller färg. För att undvika hälsorisker rekommenderar livsmedelsverket att enskilda dricksvattenbrunnar ska provtas minst var tredje år.

Observera att Livsmedelsverket uppmanar till ett tätare provtagningsintervall om ni har små barn i hushållet. Detta anses vara extra viktigt då små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, exempelvis fluorid, bly, mangan och nitrit.

Borrning av enskild vattentäkt

Placering av borrhålet

En brunn ska placeras så att den skyddas från föroreningar som avlopp, gödselupplag och åkermark. Rekommenderat avstånd är 30–50 meter från föroreningskällan – gärna uppströms. I områden med risk för påverkan av saltvatten ökar risken för saltvatteninträngning med ökat borrdjup och vattenuttag. Man bör kontrollera om det finns utrymme för en brunn till annars kan detta leda till att det blir vattenbrist. Borrhålet bör placeras minst 4 meter från husgrunden för att undvika att sättningar och skador på husgrunden.

När du som fastighetsägare ska borra efter vatten är viktigt att arbetet utförs på rätt sätt. Se till att de entreprenörer du anlitar har rätt kompetens och är certifierade. Hör gärna med grannar, vem de anlitade till exempel, men att även att entreprenören kan visa upp referenser. Certifieringssystem finns för både borrfirmor och installatörer.

Att borra för vatten ska utföras enligt Normbrunn – 07 som är en vägledning för borrning av vatten- och energibrunnar. Dessa kriterier har tagits fram av Sveriges geologiska undersökning, SGU, på uppdrag av värmepumps- och bergborrningsbranschen.

Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (till exempel foderrör) och kollektorersättning. Syftet med kriterierna är att risken för förorening av grundvatten på grund av borrning, anläggande av brunn och drift av värmepump ska minimeras.

Observera att ett stort antal försäkringsbolag kräver att “Normbrunn 07” följs om anläggningen ska kunna försäkras.

Borrkax och borrvattenhantering

Vid bergborrning för energiutnyttjande och enskild vattentäkt uppkommer ofta stora mängder vatten (kallas spolvatten) innehållande borrkax Man får inte tillföra spolvatten och borrkaxet till dagvattennätet eller diken. För att undvika detta är det viktigt att samla upp borrkaxet i en container.

Spolvattnet innehållande borrkax orsakar skador och/eller sätter igen ledningsnätet med risk för översvämning. Därför är det viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det släpps ut till kommunens dagvattenledningar. Fastighetsägaren är ansvarig för de eventuella störningar som entreprenören kan drabba/orsaka grannar, till exempel rinnande spolvatten innehållande borrkax och att ledningsnätet sätts igen. Vägområde och gångbana ska rengöras från föroreningar efter att borrandet har avslutats. Om detta inte görs kan kostnader för kontroll, spolning av dagvattenledningar, slamsugning av dagvattenbrunn samt rengöring av vägområde att debiteras fastighetsägaren.

Vattenanalys