Översiktsplan

Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen.

Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov. En översiktsplan antas av kommunfullmäktige. Minst en gång mellan varje val ska gällande översiktsplan aktualitetsprövas. Det innebär att kommunfullmäktige tar ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Länsstyrelsen ska i samband med detta redogöra för de statliga intressena och ge sin syn på planens aktualitet. Om kommunfullmäktige vid en prövning kommer fram till att planen behöver revideras eller att en ny plan behöver tas fram, inleds planprocessen med att ta fram ett förslag till ny/reviderad översiktsplan. Att ta fram en ny översiktsplan kan ta flera år.

Delar av översiktsplanen för Vingåkers kommun (antagen 2010-11-22) har bedömts vara inaktuella och en ny översiktsplan håller på att tas fram. Ett övergripande projekt har startats upp för att hålla ihop arbetet med att ta fram en ny reviderad översiktsplan för Vingåkers kommun. Projektets första delmål kommer att vara att ta fram ett förslag till översiktsplan att samråda kring.

Målbild för Vingåkers nya reviderade översiktsplan:

  • Värna småskalighet och landsbygdsidentitet.
  • Stärka och utveckla orters/områdens karaktär och särart.
  • Stärka och utveckla bygdens naturmiljö och tillgänglighet till friluftsliv.
  • Planera för mötesplatser och goda lärmiljöer.
  • Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektiva transportlösningar.
  • Verka för goda regionala kommunikationer.
  • Skapa förutsättningar för minskad klimat- och miljöpåverkan

Översiktlig process för framtagande av översiktsplan:

Beslut av kommunfullmäktige under processen: Aktualitetsprövning Kommunfullmäktige 2018-09-17 Sammanträdesprotokoll  (§79).

Inriktningsbeslut med målbilder för översiktsplanearbetet Kommunfullmäktige 2019-06-19 Sammanträdesprotokoll (§64).

För Vingåkers kommun finns förutom en kommuntäckande översiktsplan ett tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Det finns även fördjupningar av översiktsplanen för Breneområdet och Vingåkers centralort.

Översiktsplan för Vingåkers kommun - Spelregler för en hållbar utveckling

Tillägg till Översiktsplanen - Vindkraft Vingåker