Översiktsplan

Översiktsplanen visar vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutvecklingen och andra beslut som berör den fysiska miljön och ska belysa de viktigaste markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan rådgivande för senare beslut. Fördjupningar av översiktsplanen eller tillägg till planen kan upprättas för delar av kommunen eller för speciella sektorsintressen när man vill belysa och redovisa den planerade utvecklingen ytterligare. De gäller och ska läsas tillsammans med aktuell översiktsplan.

Hur den översiktliga planeringen ska gå till regleras i plan- och bygglagen. Nedan visas en översiktlig bild över planprocessen. Minst en gång per mandatperiod ska gällande översiktsplan aktualitetsprövas. Det innebär att kommunfullmäktige tar ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Länsstyrelsen ska i samband med detta redogöra för de statliga intressena och ge sin syn på planens aktualitet. Om man vid en prövning kommer fram till att planen behöver revideras eller att en ny plan behöver tas fram, inleds planprocessen med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan. Att ta fram en ny översiktsplan kan ta flera år.

 

 

Delar av översiktsplanen för Vingåkers kommun (antagen 2010-11-22) har bedömts vara inaktuella och en ny översiktsplan ska tas fram och beräknas antas tidigast våren 2021. Klicka här för att läsa Kommunfullmäktige 2018-09-17 Sammanträdesprotokoll  (§79).

I processen ovan ligger Vingåkers Kommun i processteget ”Start”: beslut om att ta fram en ny översiktsplan är taget och nästa del i steget är att ta ett inriktningsbeslut kring målbilder för den nya planen.

Klicka här om du vill läsa mer om översiktsplanering på boverket.se. Länken öppnas i en ny flik.

 

För Vingåkers kommun finns förutom en kommuntäckande översiktsplan ett tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Det finns även fördjupningar av översiktsplanen för Breneområdet och Vingåkers centralort.