Vannala Gärde – Detaljplan – Plankarta och planbeskrivning