Planbeskrivning vannala gärde gränden granskningshandling